реферат, рефераты скачать
 

Фінансовий облік розрахунків з бюджетом


Згідно Декрету Кабінету Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян” підприємство до сукупного оподатковуваного доходу громадян не включає допомогу по державному соціальному страхуванню і державному соціальному забезпеченню, крім допомоги по тимчасовій непрацездатності (в тому числі допомога по догляду за хворою дитиною); державні пенсії; компенсаційні виплати.

Підприємство зобов’язане:

а) своєчасно і в повному обсязі нараховувати, утримувати та перераховувати до бюджету суми податку з доходів громадян, що підлягають оподаткуванню у джерела виплати;

б) своєчасно надавати податковим органам відомості за встановленою формою про виплачені громадянам доходи, що підлягають обліку і оподаткуванню.

До сукупного оподатковуваного доходу відносяться одержані за місцем основної роботи доходи за виконання трудових обов’язків у тому числі за сумісництвом, за виконання робіт за договорами підряду, а також інші доходи, що утворюються в результаті надання за рахунок коштів підприємства своїм працівникам матеріальних і соціальних благ у грошовій та натуральній формі.

Підприємство здійснює обчислення, утримання та перерахування прибуткового податку до бюджету. Обчислення податку протягом року провадиться з суми місячного сукупного оподатковуваного доходу за ставками, які вказані у “Інструкції про прибутковий податок з громадян” від 26 грудня 1992р. №13-92 КМУ (див. таблицю).

Цифрова шкала ставок при неоподатковуваному мінімумі в 17 грн.


Таблиця

Місячний сукупний оподатковуваний доход (у неоподатковуваних мінімумах)

Ставки та розміри податку

до 17 грн. включно

не оподатковується

від 17 грн. до 85 грн.

10% суми, що перевищує 17 грн.

від 86 грн. до 170 грн.

6,8 грн. + 15% суми, що перевищує 85 грн.

від 171 грн. до 1020 грн.

19,55 грн. + 20% суми, що перевищує 170 грн.

від 1021 грн. до 1700 грн.

189,55 грн. + 30% суми, що перевищує 1020 грн.

від 1701 грн. і вище

393,55 грн. + 40% суми, що перевищує 1700 грн.


Підприємство одночасно з поданням чеків на отримання коштів для виплати належних громадянам сум за другу половину місяця подають до установ банків платіжне доручення на перерахування до бюджету утриманих сум прибуткового податку.

Суми податку, не утримані або утримані не повністю з працюючих громадян, стягуються підприємством до повної сплати заборгованості. Не утримані або утримані не повністю суми прибуткового податку з громадян, що звільнилися, сплачуються підприємством за рахунок власних коштів.

Для громадян, які мають право на одержання пільг сума місячного оподатковуваного доходу зменшиться на розмір цих пільг.

По закінченню календарного року визначається сума сукупного річного оподатковуваного доходу. Прибутковий податок з річного доходу визначається з середньомісячного доходу з урахуванням сплачуваного (утриманого) протягом року податку з місцевих доходів. Обчислення податку і перерахування проводиться підприємством до 1 лютого наступного за звітним роком, а до 15 лютого ці відомості подаються до податкової інспекції.

Підприємство після закінчення кожного місяця, але не пізніше строку одержання в установі банку коштів на виплату ЗП зобов’язане перерахувати до бюджету суми нарахованого і утриманого прибуткового податку за минулий місяць.


ЗБІР НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

І СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ


Підприємство, згідно Закону України “Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від 3 червня 1999 року № 722-ХІV є платником цього збору, так як воно використовує працю найманих працівників.

Об’єктом оподаткування є фактичні витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і платежів, виходячи з тарифних ставок.

Цей збір сплачується за рахунок Фонду соціального страхування України. Нагляд за його фінансовою діяльністю здійснює наглядова рада Фонду соціального страхування України. Кошти обов’язкового соціального страхування на випадок безробіття зараховуються на окремий рахунок Державного бюджету України.

Ставка збору на обов’язкове соціальне страхування (у тому числі на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття) встановлюється у розмірі 4% від об’єму оподаткування, і 1,5% від об’єму оподаткування на збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття; 0,5% від об’єму оподаткування фізичних осіб (на випадок безробіття) та 1% (до 150 грн.) чи 2% (> 150 грн.), розміру оплати праці громадянина.

Нарахування збору до Фонду здійснюється страхувальниками за чинними ставками. При цьому не мають значення джерела фінансування виплат, статті витрат : види платіжних документів. Перерахування коштів на рахунки Фонду страхувальник (підприємство) здійснює одночасно з одержанням коштів на оплату праці в установах банку. У разі нестачі у страхувальників збору коштів на оплату праці і сплату зборів в повному обсязі видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюється у пропорційних розмірах.

Не внесені страхувальником у встановлений строк платежі до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються в безспірному порядку, встановленому законодавством для стягнення збору на обов’язкове страхування з нарахуванням пені. Пеня нараховується з суми недоїмки за кожний прострочений день у розмірі, встановленому законодавством. Вся сума заборгованості за коштами Фонду та пеня зараховується на рахунок Фонду. Пеня нараховується з дня наступного після одержання заробітної плати і по день сплати платежу.

Витрати по коштах Фонду соціального страхування з початку року підприємство спрямувало на допомоги: по тимчасовій непрацездатності.

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим.

Днем сплати платежу вважається день списання установою банку суми платежу з рахунка платника (підприємства) незалежно від часу її зарахування на рахунок фонду.

У випадку несплати недоїмки у встановлений строк відновлюється нарахування пені на прострочену суму за весь період від дня утворення недоїмки.

Страхувальники зобов’язані проводити облік розрахунків за коштами збору та інших надходжень Фонду з органами їх реєстрації.

Суми донарахування обов’язкових платежів і фінансових санкцій сплачуються до Фонду страхувальниками, профспілковими органами у 10-й термін з дня складання акта ревізії чи перевірки окремими платіжними дорученнями.


ЗБІР НА ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ

СТРАХУВАННЯ


Згідно Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 15 липня 1999 року № 967 – XIV підприємство є платником цього збору, так як використовує працю найманих працівників.

Законом України встановлено ставки збору: для даного підприємства вона становить 32% фактичних витрат на оплату праці працівників.

Обчислення збору до Пенсійного фонду здійснюється щомісячно за ставками. При цьому не мають значення джерела фінансування, виплат, статті витрат і види платіжних документів.

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків на оплату праці. У разі недостатності в платників збору коштів на оплату праці і сплату збору у повному обсязі видача коштів на оплату праці і сплата збору здійснюється у пропорційних розмірах.

Для зарахування коштів платників Пенсійного фонду в установах банку відкривається поточний рахунок на балансовому рахунку № 2560 “Державні позабюджетні фонди”, де відображаються їх надходження та використання. Рахунок відкривається в порядку, встановленому НБУ. Нарахований збір, інші платежі підприємство сплачує безготівковим перерахуванням відповідних сум із своїх банківських рахунків на рахунок органу Пенсійного фонду в установі банку.

Суми своєчасно не сплаченого збору на обов’язкове державне пенсійне страхування вважаються простроченою заборгованістю: сплачуються з нарахуванням пені. Вона нараховується на суми заборгованості за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати, з розрахунку 120 відсотків річних від облікової ставки НБУ, що діяла в період наявності недоїмки.


КОМУНАЛЬНИЙ ПОДАТОК


Підприємство сплачує такий місцевий податок, як комунальний. Відповідно до ст.. 15 Декрету Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори”

від 20.05.93 року № 56/93 об’єктом оподаткування є фонд оплати праці, що не перевищує 10% річного фонду оплати праці, обчислений виходячи з офіційно встановленого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.).

Порядок обчислення комунального податку визначають органи місцевого самоврядування. Цей податок визначається розрахунковим шляхом виходячи з середньо облікової численності працюючих і ставки податку. Згідно листа Міністерства статистики України від 13.02.1996 року № 04-2-7/60, підприємство для обчислення комунального податку використовує середньо облікову чисельність штатних працівників облікового складу.

У списковий склад визначаються всі працівники, які прийняті на постійну, сезонну, а також тимчасову роботу строком на один день і більше з дня зарахування їх на роботу. У списковому складі враховуються як фактично працюючі, так і відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто усі працівники, які перебувають у трудових відносинах, не залежно від форми договору.

Середньоспискова чисельність працівників за звітний період обчислюється шляхом підсумування чисельності працівників спискового складу за кожний календарний день звітного місяця, включаючи святкові, неробочі і вихідні дні, і діленням одержаної суми на число календарних днів звітного місяця.

Середньоспискова чисельність працівників за період з початку року (у тому числі за квартал, півріччя, 9 місяців, рік) обчислюється підсумуванням середньоспискової чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період з початку року до звітного місяця включно, та ділення одержаної суми на кількість місяців за період з початку року.

Сума нарахованого податку включається до складу валових витрат підприємства – по податковому обліку, а в бухгалтерському обліку відображається збільшенням витрат виробництва або обігу.

Якщо при розрахунку комунального податку платником виявлена помилка, то відповідно до п. 8 “Інструкції про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби” від 20.04.95 року №28, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України і зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 06.05.95 року за № 127/663, фінансові санкції не будуть застосовані, якщо платник самостійно до початку перевірки врахує суму недонесеного податку у розрахунку за наступний звітний період і подасть цей розрахунок до податкової інспекції, а також проведе доплату податку.

Термін сплати комунального податку встановлює орган місцевого самоврядування.

Підприємство сплачує цей податок і подає розрахунок до 15 числа місяця наступного за звітним періодом.


ВІДРАХУВАННЯ ДО ІННОВАЦІЙНОГО ФОНДУ


Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 1999 рік” від 31.12.98 року № 378 – XII підприємство є платником відрахувань до Інноваційного фонду. Ці відрахування здійснюються у розмірі 1% від обсягу реалізації продукції, зменшених на суму податку на додану вартість.

Після закінчення встановленого строку сплати обов’язкових внесків невнесена сума вважається недоїмкою і стягується з нарахуванням пені із розрахунку 120 % річних від облікової ставки НБУ від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочки платежу.

Сума сплачується і подається розрахунок до 15 числа місяця, слідуючого за звітним.

Відповідно до ст.. 14 Закону України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 року № 1251 – XII підприємство несе відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податків.

Податок на прибуток підприємств визначається згідно декларації про прибуток підприємства. Декларація заповнюється в тис. грн.

Доходи від продажу товарів (робіт, послуг): 5,5 тис. грн.. Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно надання товарів: 2,9 тис. грн.. сукупний валовий доход: 8,4 тис. грн.. (5,5 + 2,9). Скоригований валовий доход (розраховується як різниця між сукупним валовим доходом та доходами. які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування) становить 8.4 тис. грн..

Витрати, пов’язані з придбанням матеріальних активів, виконанням робіт, надання послуг для їх подальшого використання у власній господарській діяльності: 4,6 тис. грн.., приріст балансової вартості інвентарних запасів покупних товарів, матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції: +0,4 тис. грн.., витрати на оплату праці, включаючи внески на соціальні заходи (соціальне, пенсійне страхування та додаткове пенсійне забезпечення) складають 1,2 тис грн.., інші витрати, пов’язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) – 0,1 тис. грн.. Загальна сума валових витрат: 6,3 тис. грн.. (4,6 + 0,4 + 1,2 + 0,1). Амортизаційні відрахування – 0,2 тис. грн.. Оподаткований прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків до перенесення збитків на наступні податкові квартали: 1,9 тис. грн.. (8,4 – 6,3 – 0,2). Податкове зобов’язання: 0,57 тис. грн. (1,9 х 30%). Нарахований податок зменшується на 0,3 тис. грн., отже, сума податку, що підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника: 0,27 тис. грн.(0,57 – 0,3).

Податок на додану вартість розраховується у податковій декларації по податку на додану вартість. Операції, що оподатковуються за ставкою 20%: обсяги продажу без урахування: 2000 грн., сума ПДВ: 400 грн. (2000 х 20%). Загальний обсяг продажу: 2000 грн. Всього по зобов’язаннях по ПДВ: 400 грн. Придбані з податком на додану вартість на митній території України товари (роботи, послуги), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) для цілей здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню: обсяги придбання без урахування ПДВ – 1600 грн., дозволений податковий кредит – 320 грн. (1600 х 20%).

Всього по податковому кредиту – 320 грн.

Чиста сума зобов’язань по ПДВ у даному звітному періоді 80 грн. (400 – 320). Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника.

Суму комунального податку відображено в розрахунку суми комунального податку. Середньоспискова чисельність працюючих за звітний квартал становить: за І місяць – 3 чол., за ІІ місяць – 4 чол., за ІІІ місяць – 4 чол.. Діючий розмір неоподаткованого мінімуму: 17 грн. (встановлюється Урядом). Сума неоподаткованого мінімуму по середньосписковій чисельності: за І місяць звітного кварталу 51 грн. (17 х 3), за ІІ місяць звітного кварталу – 68 грн. (17 х 4), за ІІІ місяць звітного кварталу (17 х 4). сума неоподаткованого мінімуму з початку року – 867 грн. (680 + 51 + 68 + 68). Сума комунального податку – 10% від суми неоподаткованого мінімуму: 86,70 (867 х 10%). Нараховано податку за попередній звітний період: 68 грн. (680 х 10%). До сплати по строку нарахованого за звітний період 18,70 грн. ((51 + 68 + 68) х 10%).

Збір на обов’язкове соціальне страхування сплачується згідно розрахункової відомості по коштах Фонду обов’язкового соціального страхування, ставка якого становить 4% від фактичних витрат на оплату праці. Середньоспискова чисельність працюючих – 4 чол., в т. ч. жінок 3. Загальний Фонд заробітної плати: 2323,60 грн. Залишок заборгованості за страхувальником на початок року – 114,98 грн.

Нараховано страхових внесків:

на початок періоду: 58,94;

за звітний період: 34,04 грн. (851 х 4%);

за І місяць звітного періоду: (259 х 4%) = 10,36 грн.;

за ІІ місяць звітного періоду: 11,84 (296 х 4%);

за ІІІ місяць звітного періоду: 11,84 (296 х 4%);

всього з початку року: 92,98 (58,94 + 34,04).

Всього належить до виплати: (92,98 + 114,98) : 207,96 грн. Перераховано на поточний рахунок профспілки, Фонду: 184,28 (152,80 + 31,48), в т.ч. прострочена заборгованість: 11,78 грн.

Згідно розрахункової відомості про нарахування і перерахування збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття можна визначити суму збору, що розраховується за ставкою 0,5% сукупного доходу фізичних осіб. Загальна сума виплат на які нараховується збір у розмірі 1,5% 851 грн. (259 + 296 + 296), у розмірі 0,5 – 851 грн. Всього з початку року 2324,6 грн. (479,4 + 466,20 + 528 + 851).

Заборгованість на початок року за платником збору: 57,49 грн.

Нараховано збору у розмірі 1,5% :

на початок періоду: 22,10 грн. (1473,6 х 1,5%);

за звітний період: 12,77 грн. (851 х 1,5%);

за І місяць звітного періоду: 3,89 грн. (259 х 1,5%);

за ІІ місяць звітного періоду: 4,44 грн. (296 х 1,5%);

за ІІІ місяць звітного періоду: 4,44 грн. (296 х 1,5%);

разом: 34,87 грн. (22,10 + 12,77);

У розмірі 0,5% :

на початок періоду 7,41 (1473,6 х 0,5%);

за звітний період: 4,26 грн. (851 х 0,5%);

за І місяць звітного періоду: 1,30 грн. (259 х 0,5%);

за ІІ місяць звітного періоду: 1,48 грн. (296 х 0,5%);

за ІІІ місяць звітного періоду: 1,48 грн. (296 х 0,5%);

разом: 11,67 грн. (7,41 + 4,26);

Всього нараховано збору: 46,54 грн. (34,87 + 11,67).

Всього належить до платежу: 104,03 грн. (57,49 + 46,54).

Перераховано:

у розмірі 1,5% :

на початок періоду: 57,29 грн.;

 за звітний період: 11,87 грн.;

разом: 69,1 (57,29 + 11,81).

у розмірі 0,5% :

на початок періоду: 19,13 грн.;

за звітний період: 3,96 грн.;

разом: 23,09 грн. (19,13 + 3,96).

Сума всього: 92,19 грн. (69,1 + 23,09). Всього перераховано: 92,19 грн. Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платником збору: 11,84 грн. (104,03 – 92,19).

Згідно звіту про нарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування й інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду можна визначити розмір даного збору, який нараховується у розмірі 1% з сукупного доходу фізичних осіб, 32% від загального фонду оплати праці.

За звітний квартал витрати на оплату праці склали 528 грн. (132 + 74 + 322), а сума збору: 169 грн. (528 х 32%).

Кошти на початок року 250 грн.

Нараховано внесків: у розмірі 32%

на початок кварталу: 302 грн. ((1473 – 528) х 32%);

за І місяць звітного кварталу: 42 грн. (132 х 32%);

за ІІ місяць звітного кварталу: 24 грн. (74 х 32%);

за ІІІ місяць звітного кварталу: 103 грн. (322 х 32%);

у розмірі 1%

на початок кварталу: 10 грн. (945 х 1%);

за звітний квартал: 5 грн. (528 х 1%);

за І місяць звітного кварталу: 132 х 1% = 1 грн.;

за ІІ місяць звітного кварталу: 1 грн. (74 х 1%);

за ІІІ місяць звітного кварталу: 3 грн. (322 х 1%).

Нараховано збору разом: 486 грн. (302 + 10 + 165 + 5);

Перераховано на рахунок ПФУ: 1156 + 36 = 1192 грн.

Усього перераховано: 1262 грн. (1192 + 70);

Усього належить до сплати: 1436 грн.

Сума несплачених платежів: 174 грн. (1262 – 1436).

Розглянемо приклад нарахування прибуткового податку з громадян. Наприклад, якщо працівнику нараховано 33 грн. доходу, то за шкалою прибутковий податок буде обчислюватись наступним чином: (33 – 17) х 10% = 1,6 грн.

Отже, сума утриманого податку складає 1.60 грн.

Якщо працівник працює не за основним місцем роботи, то його дохід оподатковується за ставкою 20%. При доході 187 грн., сума прибуткового податку буде становити: 187 х 20% = 37,40 грн.

Якщо, наприклад працівник має двох дітей, віком до 16 років, то сукупний оподаткований дохід зменшується на розмір одного н. м. д. г. на кожну дитину. при нарахованому доході в розмірі 170 грн., сума прибуткового податку буде становити ((170 – 34) – 85) х 15% + 6,80 = 14,45 грн.


РОЗДІЛ 2. ПЕРВИННИЙ, АНАЛІТИЧНИЙ


І СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ


Для фіксації господарських операцій, що здійснюються, підприємство використовує первинні документи. Одним з головних таких документів для обліку розрахунків з бюджетом є податкова накладна.

Платник податку зобов’язаний надати покупцю податкову накладну, що має містити зазначені окремими рядками: порядковий номер, дату виписування, назву юридичної особи, податковий номер підприємства, місце розташування юридичної особи, повну назву отримувача, ціну продажу без врахування податку, ставку податку на відповідну суму податку у цифровому значенні, загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.

Податкова накладна складається у момент виникнення податкових зобов’язань продавця у 2-х примірниках. Оригінал податкової накладної віддається покупцю, копія залишається у продавця товарів. Податкова накладна є звітним податковим документом, одночасно розрахунковим документом. Виписується на кожну повну або часткову поставку товарів. Підприємство повинно зберігати податкові накладні протягом строку, передбаченого законодавством для зобов’язань зі сплати податків.

Право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно підприємству, яке є платником податку. Усі складені примірники підписуються особою, уповноваженою платником податку та скріплюється печаткою такого платника податку.

Податкова накладна видається в разі продажу товарів покупцю на вимогу. У будь-якому випадку видається товарний чек, інший розрахунковий або платіжний документ, що підтверджує передачу товарів, або прийняття платежу із зазначеними сумою податку.

Податкова накладна не виписується, якщо обсяг разового продажу товарів не більший 20 гривень.

У всіх випадках, надання послуг, включаючи продаж за готівку, за бартерним обміном, в обов’язковому порядку складаються рахунки-фактури, накладні реєстри, в яких сума податку зазначається окремим рядком і обов’язково вказуються: дата складання, назви і адреси постачальника і покупця. Кількість, ціна і сума ПДВ повинні вказуватися по кожній позиції окремо.

Страницы: 1, 2, 3


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.