реферат, рефераты скачать
 

Валютно-фінансові операції


Валютно-фінансові операції

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « Валютно-фінансові операції »

Слухач:............................................Сидоркевич Дмитро
Іванович


Спеціальність, група:....................ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник:..........................................Бережная Л. В.

Результат, дата:


Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси

2001 р.

З М І С Т

1. Організація здійснення валютообмінних операцій в Україні. Порядок роботи валютних обмінних пунктів.

1.1. Організація роботи операційних кас з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті.
............................................................................
.................................3

1.2. Порядок роботи обмінного пункту.
............................................................................
..................4

1.3. Порядок забезпечення обмінних пунктів авансами.
........................................................7

1.4. Порядок роботи з грошовими білетами в іноземній валюті і платіжними документами, що викликають сумнів щодо їх справжності і платіжності.
............9

1.5.Про оподаткування операцій з іноземною валютою.
.......................................................9

Практичне завдання
............................................................................
....................................................10

Література
............................................................................
...........................................................................2
1

1. Організація здійснення валютообмінних операцій в Україні. Порядок роботи валютних обмінних пунктів.

Особливості роботи з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті

1.1 Організація роботи операційних кас з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті

В залежності від умов, обсягів і режиму роботи банку можуть бути організовані приходні, видаткові, приходно-видаткові каси і обмінні пункти
. Операційні каси з подовженим днем і обмінні пункти відкриваються згідно з наказом по установі банку, в якому визначаються перелік здійснюваних ними операцій і час їх роботи. Для здійснення операцій касовим працівникам видаються валютні цінності.
Видача цінностей із сховища проводиться під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей завідуючим касою . Працівники операційних кас приймають і видають цінності на підставі приходних і видаткових касових документів, оформлених обліково-операційними працівниками. Такими документами служать: приходні касові і валютні ордери при зарахуванні національної і наявної іноземної валюти в касу банку, видаткові касові і валютні ордери при видачі національної і наявної іноземної валюти із каси банку. Бланки шляхових чеків та інші цінності, що обліковуються на позабалансових рахунках, приймаються (видаються) за відповідними позабалансовими ордерами. При цьому в касовому документі обов'язково вказується загальна сума з врахуванням комісійних за кожним найменуванням цінностей. Після належного оформлення видаткові документи в касу передаються внутрішнім порядком.

Касові працівники здійснюють операції по прийманню (купівлі) лише тих видів і номіналів цінностей, які вказані в довідкових матеріалах і керівником банку визначені для купівлі.

При видачі шляхових чеків працівник каси повинен проконтролювати, щоб клієнт в його присутності розписався на кожному чеку в тому місці, яке спеціально відведено для зразка підпису власника чеку.

Після закінчення операційного дня касовий працівник операційної каси підраховує за касовими документами суми приходу і видатку за кожним видом і найменуванням цінностей, заповнює звітну довідку про касові обороти за день і залишках цінностей, підписує її, попередньо звіривши залишки цінностей, показані в довідці, з їх фактичною наявністю. Потім довідка про касові обороти операційної каси передається завідуючому касою для складання Зведеної довідки про касові обороти і виведення залишків цінностей за станом на наступний робочий день в Книзі обліку наявності іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті, що знаходяться в сховищі.

Крім того звітна довідка складається касовими працівниками операційних кас з подовженим днем, з підготовки авансів і матеріально відповідальними особами, що мають перехідні авансові залишки, які звіряють довідку з даними обліку операційних працівників не пізніше наступного дня. Звірка оформлюється їх підписами. При цьому звітну довідку і документи за здійсненими операціями вони вкладають у мішки, опломбовують їх і замикають у металеву шафу. Опломбовані мішки із звітними документами наступного робочого дня вилучаються з металевої шафи завідуючим касою або спеціально виділеним касовим працівником, в якого є дублікати ключів.

При здаванні завідуючому касою цінностей (у чемоданах, візках, інкасаторських сумках, мішках) звітна довідка може складатися в двох примірниках. У цьому випадку другий примірник використовується як ярлик до цінностей, що здаються.

В установах банків, де приходні і видаткові операції виконуються завідуючим касою, звітна довідка не складається, а касові обороти включаються до зведеної довідки.

Сформовані належним чином цінності, приходні і видаткові касові документи передаються завідуючому касою під розписку в Книзі обліку прийнятих і виданих цінностей, а придбані платіжні документи в іноземній валюті з зазначенням їх кількості та суми передаються під розписку в контрольному листі обліково-операційному працівникові.

Завідуючий касою перевіряє правильність виведення залишків у звітних довідках, складає зведену довідку про касові обороти, яку звіряє з даними касових журналів обліково-операційних працівників.

Результати перевірки і звірки оформляються підписами.


1.2. Порядок роботи обмінного пункту.

Для забезпечення валютного обслуговування фізичних осіб - резидентів нерезидентів - організуються пункти обміну іноземної валюти в прикордонних зонах, аеропортах, морських та річкових вокзалах, у відділеннях зв'язку, торговельній мережі та інших місцях прибуття і виїзду громадян в Україну і з України.

Режим роботи обмінного пункту встановлюється банком чи установою, якою відкрито пункт. В прикордонних зонах, аеропортах, морських та річкових вокзалах обмінні пункти повинні працювати не менше ніж 20 годин на добу, а режим роботи обмінних пунктів, розташованих в інших містах, погоджується з адміністрацією установи, на території якої вони відкриті, але не менше ніж 8 годин на добу щоденно.

Пункти повинні здійснювати операції купівлі і продажу іноземної валюти для фізичних осіб, як резидентів так і нерезидентів України.

Обмінні пункти уповноважених банків та інших установ, що одержали ліцензію Національного банку України, і які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками; мають право купувати та провадити готівкову іноземну валюту у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів - згідно з встановленими нормами та правилами.

Фізичні особи - резиденти і нерезиденти - мають право продавати готівкову іноземну валюту обмінним пунктам банків або установ, які одержали відповідну ліцензію Національного банку України.

Фізичні особи - нерезиденти мають право обміняти українські карбованці на іноземну валюту в обмінних пунктах при умові надання першого екземпляра форми N 377 про продаж валюти банку.

Операції по купівлі-продажу іноземної валюти, здійснюються за курсом та в порядку встановленому Національним банком України. По цих операціях стягується комісійний збір в національний валюті, розмір якого встановлюється уповноваженим банком, або установою, що отримала ліцензію Національного банку за погодженням з уповноваженим банком, з яким укладено агентську угоду.

Продаж іноземної валюти здійснюється на підставі заяви громадянина
(додаток N 1) при наданні закордонного паспорта, для занесення даних в журнал-реєстр суворої звітності і відмітки про купівлю іноземної валюти
(для фізичних осіб-резидентів).

Громадянину (резиденту) надається другий екземпляр довідки форми N
377, яка є бланком суворої звітності. Нерезиденту, за його бажанням, надається перший екземпляр справки форми N 377 про продаж валюти банку.

Розмір разового продажу іноземної валюти фізичній особі не обмежується, але загальна сума не повинна перевищувати еквівалент
400 доларів США на календарний рік. При цьому за кожним продажем робиться відмітка в закордонному паспорті. Норми продажу можуть змінюватись тільки
Національним банком України.

За касиром обмінного пункту закріплюється штамп, який має такі реквізити: назва і місце знаходження обмінного пункту, прізвище та ініціали касира. Штамп видається робітникам обмінних пунктів під розписку.

Банк забезпечує робітників власних обмінних пунктів до початку роботи авансом в українських карбованцях і в іноземній валюті, бланками суворої звітності, пломбами та іншими необхідними матеріалами. Порядок забезпечення обмінних пунктів, відкритих на підставі агентської угоди, визначається вказаною угодою.

Банк встановлює для обмінного пункту ліміт авансу в українських карбованцях та в іноземній валюті в розмірі, який забезпечує роботу пункту протягом дня. Цей ліміт може бути збільшений для забезпечення безперервної роботи обмінного пункту у вихідні і святкові дні та в інших необхідних випадках. Банк організує роботу по забезпеченню дотримання ліміту грошового авансу.

1.9. В пункті обміну необхідно ввести два реєстри-журнали суворої звітності для обліку операцій купівлі-продажу іноземної валюти:

1-й реєстр-журнал - по операціях купівлі іноземної валюти (Додаток
N 2);

2-й реєстр-журнал - по операціях продажу іноземної валюти (Додаток
N 3).

По закінченні операційного дня касир підраховує суму прийнятої і виданої іноземної валюти і українських купонів. Робить відповідні записи у журналах-реєстрах.

Щоденно, у встановленому банком порядку, касир здає в касу уповноваженого банку залишок іноземної валюти і українських купонів, який перевищує ліміт, необхідний для роботи обмінного пункту, зробивши відповідні бухгалтерські записи.

Робота з валютною готівкою в обмінному пункті здійснюється відповідно до інструкції по емісійно-касовій роботі. В разі укладення агентської угоди з установою, що відкрила обмінний пункт, уповноважений банк зобов'язаний щоденно купувати залишок іноземної валюти, який перевищує ліміт.

Контроль за роботою обмінних пунктів здійснюють уповноважені банки.

Керівник уповноваженого банку здійснює контроль за додержанням вимог зберігання валютних коштів пунктами обміну.

Бухгалтерський контроль здійснює головний бухгалтер чи заступник головного бухгалтера, який призначений наказом керівника. Здійснюється контроль за вірністю видачі, здачі і обліку іноземної валюти і купонної готівки, оформленням реєстрів- журналів і додержанням курсів валют.

У разі порушення правил здійснення операцій купівлі та продажу іноземної валюти власними обмінними пунктами та пунктами- агентами банку, уповноважений банк позбавляється ліцензії Національного банку України на право здійснення операцій купівлі та продажу іноземної валюти.

Підставою для позбавлення ліцензії може служити акт перевірки обмінного пункту, здійснений уповноваженим органом.

Додаток N 1
________________________
Назва уповноваженого банку, установи, що від- крила пункт

ЗАЯВА N від громадянина _________________________________________________
_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) в зв'язку з виїздом _____________________________________________

(назва країни) приїздом ________________________________________________________

(назва країни) прошу обміняти купоно-карбованці за рахунок особистих коштів на валюту країни ___________________________________________________

(вказати назву країни) мета поїздки ____________________________________________________
_________________________________________________________________ паспортні дані __________________________________________________
_________________________________________________________________ прописаний за адресою ___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Додаток N 2
__________________________
Назва уповноваженого банку

РЕЄСТР проданої іноземної валюти за "___"__________19___р.
----------------------------------------------------------------
| N | Номери | Сума | Назва | Сума | | |
| | одерж. | одержаних | валюти | валюти | Комісія | Курс |
| | довідок | крб. | | | | |
----------------------------------------------------------------

Додаток N 3
__________________________
Назва уповноваженого банку

РЕЄСТР купленої іноземної валюти за "___"__________19___р.
-----------------------------------------------------------------
|Назва іно-| | | | |
|зем. валю-| |Сума | | |
|ти. Назва|Кількість|інозем-| Курс | Сума |
|банку, що| чеків |ної ва-| | |
|видав чеки,| |люти | | |
|їх серії та| | | | |
|номери | | | | |
|-----------+---------+-------+------+--------------------------|
| | | | |крб.| |крб.|Номер |
| | | | |по |комісія|по |виданої |
| | | | |кур-| |ви- |довідки |
| | | | |су | |дачі| |
-----------------------------------------------------------------

1.3. Порядок забезпечення обмінних пунктів авансами

З метою забезпечення безперебійної роботи обмінних пунктів, включаючи вихідні і святкові дні, начальник відділу обмінних пунктів напередодні робочого дня подає Авансові заявки на видачу валютних та інших цінностей касовим працівникам і бланки суворої звітності.
Вказані заявки передаються обліково-операційним працівникам для складання видаткових ордерів або супровідних відомостей на одержання цінностей обмінними пунктами.

Для забезпечення безперебійної роботи обмінних пунктів підготовка авансів може бути покладена на спеціально виділеного касового працівника. В цих випадках готівка і бланки суворої звітності видаються касовому працівникові, який здійснює підготовку грошових авансів, і зараховуються на його авансовий рахунок. Підготовлені видаткові ордери передаються завідуючому касою, а супровідні відомості в трьох примірниках - касовим працівникам, відповідальним за формування авансів.

Доставка інкасаторських сумок з цінностями в обмінні пункти здійснюється інкасаторами. Після здачі сумок з цінностями працівникам обмінних пунктів інкасатори, які здійснювали їх доставку, повертають в банк другі примірники супровідної відомості касовим працівникам, які оформляли аванси і які перевіряють наявність підписів працівників, що прийняли сумки, повноту приймання сумок. Після зазначеної перевірки супровідні відомості передаються обліково-операційним працівникам для списання сум виданих авансів з касових працівників, що формували сумки з цінностями, і зарахування на рахунки працівників обмінних пунктів, які одержали аванси.

Доставлені інкасаторами в обмінний пункт сумки з цінностями приймаються тими працівниками пункту, на ім'я яких оформлені супровідні відомості. При їх відсутності на всіх примірниках супровідної відомості проставляється прізвище працівника, який одержав цінності.

Після закінчення операційного дня працівники обмінного пункту підраховують цінності, звіряють їх відповідність з даними звітних документів і складають супровідні відомості до кожної інкасаторської сумки з цінностями.

При цьому грошові білети (платіжні документи), що прийняті на інкасо і експертизу, запаковуються і відображаються у супровідній відомості окремо. Вкладання цінностей в інкасаторську сумку здійснюється з одночасною звіркою їх фактичної наявності з даними супровідної відомості. Перший екземпляр супровідної відомості вкладається в спеціальну кишеню інкасаторської сумки, після чого сумка опломбовується. Видача сумок з цінностями інкасаторам здійснюється під розписку на третьому примірнику супровідної відомості, завірену відбитком печатки інкасації.

Перед видачею інкасаторам сумок касові працівники зобов'язані:

- вимагати від інкасаторів службові посвідчення, доручення на право одержання сумок з валютними та іншими цінностями, явочну картку, завірену печаткою установи банку, а також порожні сумки при їх наявності.
Одночасно той, що здає цінності, пред'являє інкасаторам зразки відбитків пломбірів, завірених установою банку, який здійснює перерахунок (підготовку) цінностей;

- записати в явочній картці точний час прибуття інкасаторів, літерами кількість сумок з цінностями, загальну суму вкладення в сумки валютних цінностей в карбованцевому еквіваленті, кількість порожніх сумок, прийнятих від інкасаторів, і розписатися;

- співставити підписи інкасатора на копії супровідної відомості із зразком його підпису на службовому посвідченні;

- повернути інкасатору документи, які той пред'явив, і передати сумки з цінностями разом з другими примірниками супровідних відомостей.

В тих випадках, коли касири обмінних пунктів одержують грошові аванси безпосередньо в установі банку, касир розписується на видаткових валютних ордерах. Доставка касира з цінностями на обмінний пункт здійснюється в супроводі озброєної охорони.

1.4. Порядок роботи з грошовими білетами в іноземній валюті і платіжними документами, що викликають сумнів щодо їх справжності і платіжності

При прийманні і обробці грошових білетів в іноземній валюті касові працівники установи банку зобов'язані слідкувати за їх справжністю і платіжністю, керуючись при цьому їх зразками, довідниками і інформаційними матеріалами, що видаються Національним банком
України, Загальними правилами визначення ознак платіжності грошових білетів Національного банку України та грошових білетів в іноземній валюті і платіжних документів в іноземній валюті.

Грошові білети, що значаться в довідкових матеріалах по іноземній валюті вилученими з обігу, із настанням дати вилучення купівлі та прийому як платежу від громадян і організацій не підлягають, а мають прийматися на інкасо.

1.5.Про оподаткування операцій з іноземною валютою

В Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності розглянуто запит щодо застосування норм Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) стосовно відображення у податковому обліку операцій, здійснюваних банками в іноземній валюті.

При визначенні кінцевого фінансового результату операцій банків з іноземною валютою слід керуватися підпунктом 7.3.8 пункту 7.3 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств", яким, зокрема для банків передбачено відмінний від інших платників податку податковий облік результатів операцій з іноземною валютою.

Згідно з цим підпунктом при здійсненні операцій з купівлі або продажу іноземної валюти за рішенням банку до складу валових доходів або валових витрат банку відносяться кінцевий фінансовий результат обмінних
(конверсійний) операцій за результатами звітного періоду, який вираховується як сума фінансових результатів обмінних
(конверсійних) операцій за результатами кожного банківського дня протягом такого періоду. Фінансовим результатом обмінних (конверсійних) операцій за результатами банківського дня є різниця між валовими доходами, отриманими (нарахованими) банком внаслідок продажу іноземної валюти протягом такого банківського дня, та валовими витратами, понесеними (нарахованими) у зв'язку із придбанням іноземної валюти протягом такого банківського дня.

Виходячи із вищенаведеної норми Закону, операцій з купівлі або продажу іноземної валюти, які здійснються за рішенням банку для власних потреб, пов'язаних із здійсненням статутної діяльності банку, включаючи господарські операції,повинні враховуватися при визначенні кінцевого фінансового результату від обмінних (конверсійних) операцій відповідно до підпункту 7.3.8 Закону.

При здійсненні операцій з продажу або купівлі іноземної валюти за дорученням та за рахунок клієнтів до валових доходів банку відносяться суми комісійних (брокерських) та інших подібних видів винагород, одержаних (нарахованих) банком у зв'язку із здійсненням таких операцій протягом звітного періоду, а до валових витрат - витрати банку, понесені (нараховані) у зв'язку із здійсненням таких операцій протягом звітного періоду.

Практичне завдання


1. Проаналізувати зміну офіційних курсів гривні до долара США (USD) , німецької марки (DEM) , євроекю (EUR)(ECU) за період з 01.07.1998 року по
30.09.1998 року . Інформацію подати у вигляді таблиць, графіків ( із щоденними значеннями курсів ) та пояснень до них.

Зміна офіційного курсу гривні до німецької марки (DEM) за період з
01.07.1998 року по 30.09.1998 року .

--------T------T-----T---------T--------------------------T----------------
Дата ¦Валюта¦ Тип ¦ Филиал ¦ Курс операции ¦ Курс за единицу
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------
01/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.153800000 за 100¦ 1.14153800
02/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦113.815100000 за 100¦ 1.13815100
03/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦113.533500000 за 100¦ 1.13533500
06/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦113.944900000 за 100¦ 1.13944900
07/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.935000000 за 100¦ 1.14935000
08/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.599200000 за 100¦ 1.14599200
09/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.462700000 за 100¦ 1.14462700
10/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦114.360800000 за 100¦ 1.14360800
13/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦115.200200000 за 100¦ 1.15200200
14/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦116.573700000 за 100¦ 1.16573700
15/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦117.225300000 за 100¦ 1.17225300
16/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦117.520600000 за 100¦ 1.17520600
17/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.325000000 за 100¦ 1.18325000
20/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.450800000 за 100¦ 1.18450800
21/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.903000000 за 100¦ 1.18903000
22/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.483900000 за 100¦ 1.18483900
23/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.530300000 за 100¦ 1.18530300
24/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.133600000 за 100¦ 1.18133600
27/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.751100000 за 100¦ 1.18751100
28/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.158200000 за 100¦ 1.19158200
29/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦118.966100000 за 100¦ 1.18966100
30/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.214300000 за 100¦ 1.20214300
31/07/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.644400000 за 100¦ 1.20644400
03/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.971900000 за 100¦ 1.19971900
04/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.637100000 за 100¦ 1.19637100
05/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.815000000 за 100¦ 1.19815000
06/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.790300000 за 100¦ 1.20790300
07/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦121.048200000 за 100¦ 1.21048200
10/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.781900000 за 100¦ 1.20781900
11/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.206600000 за 100¦ 1.20206600
12/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.860100000 за 100¦ 1.19860100
13/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦120.799700000 за 100¦ 1.20799700
14/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.927200000 за 100¦ 1.19927200
17/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦119.735200000 за 100¦ 1.19735200
18/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦121.374900000 за 100¦ 1.21374900
19/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦121.691500000 за 100¦ 1.21691500
20/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦123.439700000 за 100¦ 1.23439700
21/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦124.609900000 за 100¦ 1.24609900
25/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦124.728900000 за 100¦ 1.24728900
26/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦125.111300000 за 100¦ 1.25111300
27/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦124.507300000 за 100¦ 1.24507300
28/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦124.507400000 за 100¦ 1.24507400
31/08/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦125.572100000 за 100¦ 1.25572100
01/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦126.953700000 за 100¦ 1.26953700
02/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦128.674400000 за 100¦ 1.28674400
03/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦128.344100000 за 100¦ 1.28344100
04/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦130.020200000 за 100¦ 1.30020200
07/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦129.147100000 за 100¦ 1.29147100
08/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦146.579800000 за 100¦ 1.46579800
09/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦146.437500000 за 100¦ 1.46437500
10/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦146.187100000 за 100¦ 1.46187100
11/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦149.446200000 за 100¦ 1.49446200
14/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦152.116000000 за 100¦ 1.52116000
15/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦156.874300000 за 100¦ 1.56874300
16/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦164.887300000 за 100¦ 1.64887300
17/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦168.334300000 за 100¦ 1.68334300
18/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦174.511800000 за 100¦ 1.74511800
21/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦176.214000000 за 100¦ 1.76214000
22/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦182.596800000 за 100¦ 1.82596800
23/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦187.932200000 за 100¦ 1.87932200
24/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦192.364600000 за 100¦ 1.92364600
25/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦197.861000000 за 100¦ 1.97861000
28/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦202.426700000 за 100¦ 2.02426700
29/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦201.545800000 за 100¦ 2.01545800
30/09/98¦ DEM ¦ НБУ ¦ 19¦203.203400000 за 100¦ 2.03203400
--------+------+-----+---------+--------------------------+----------------

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.