реферат, рефераты скачать
 

Основи страхової справи


Основи страхової справи

Міністерство освіти і науки України

Славутицька міська рада

Виконавчий комітет

Ліцей

Основи страхової справи

Курсова робота з основ економіки

Автор:

учениця 33 групи

Габрусь Світлана Любомирівна

Науковий керівник:

вчитель математики та основ

економіки

Проценко Інна Вікторівна

Славутич 2004

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................

...................................3

1. СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ.......4-18

1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ

СТРАХУВАННЯ....................................................

.................4-5

2. СУТЬ СТРАХУВАННЯ. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ

СТРАХУВАННЯ....................................................

.................6-9

3. ФОРМИ

СТРАХУВАННЯ....................................................

.10-13

4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ДІЇ СТРАХОВОГО

ДОГОВОРУ.......................................................

......................14-16

5. СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ, ЯКІ ВІДОБРАЖАЮТЬ НАЙЗАГАЛЬНІШІ УМОВИ

СТРАХУВАННЯ..................17-18

2. ФІНАНСОВА НАДІЙНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ..........19-23

1. ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ.......19-21

2. МІСЦЕ І РОЛЬ

СТРАХУВАННЯ.........................................22-23

ВИСНОВКИ.................................................................

..............................24

ЛІТЕРАТУРА...............................................................

..............................25

ВСТУП

Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури,

створення дієвих механізмів господарювання для всіх суб’єктів ринку

передбачає необхідність теоретичного з’ясування суті страхової діяльності,

пошук методів захисту та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним

особам.

Разом із розвитком ринкових відносин, ускладненням взаємозв’язків між

усіма суб’єктами господарювання зростає ймовірність виникнення не

передбачуваних ускладнень, підвищується рівень ризику на всіх рівнях.

Підприємець у ринкових умовах ризикує втратити свій капітал, може

спричинити своєю необачною поведінкою втрати капіталу у своїх

постачальників, споживачів або посередників. Працівник в умовах ринку може

втратити роботу, здоров’я, працездатність, заощадження, майно. Одні

втрачають годувальника, комусь не повертають кредит, хтось потерпає від

зміни курсу валюти і т. ін.

Зростання ризику в усіх сферах людського життя та господарської

діяльності зумовлює необхідність захисту громадян від можливих втрат.

Страхування у ринковій економіці ґрунтується на попередньому створенні

страхових фондів із страхових внесків та на відшкодування збитків

потерпілим-учасникам.

Отже, страхування – це спосіб захисту майнових інтересів громадян в умовах

ринкової економіки. Кожна людина має знати, як вона може обмежити свій

ризик і скільки їй це коштуватиме. З іншого боку, страхова справа є

прибутковим різновидом підприємництва, яке в Україні починає розвиватися.

1. СТРАХУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1. 1. ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ СТРАХУВАННЯ

Людство завжди прагнуло уникнути негараздів. Не маючи можливості

запобігти їх виникненню та впливу, воно намагалося обмежити згубний вплив

небажаних подій. Вважається, що первинні форми страхування виникли у далеку

давнину. Зокрема, в законах вавілонського царя Хаммурапі передбачалось

укладання угоди між учасниками торгового каравану про спільну

відповідальність за збитки, яких зазнавав будь-хто з його членів внаслідок

розбійного нападу, пограбування тощо.

На території Стародавньої Греції практикувалися угоди купців-піратів

щодо розподілу доходів від торговельно-розбійницьких операцій, а також

розподілу втрат внаслідок різноманітних морських небезпек.

Специфічна форма страхування існувала в Україні між чумаками. Зміст її

полягав у тому, щоб спільно відшкодовувати збитки потерпілому в дорозі від

падежу вола і т. ін.

Значного розвитку страхування набуло у Стародавньому Римі,

передбачаючи взаємодопомогу членам римських професійних корпорацій,

колегій, спілок на випадок захворювання, каліцтва, смерті (для виконання

культових обрядів, встановлення пам'ятників, допомоги сім'ям, що втратили

годувальника тощо).На відміну від первинних форм страхування, які не

передбачали попереднього нагромадження страхового фонду, але зобов'язували

відшкодувати збитки спільно у порядку їх перерозподілу між певною

спільнотою, страхування у Стародавньому Римі ґрунтувалося на обов'язковості

регулярних платежів, що дозволяло акумулювати грошові засоби та створювати

страховий фонд до настання небажаного (страхового) випадку. Ці засоби мали

суворо цільове призначення, їх не можна було використати, скажімо, на

погашення боргу і т. ін. Їх міг отримати тільки спадкоємець за заповітом, а

не за законом, оскільки лише особа, визначена тим, хто заповідав, здатна

найліпше використати грошові страхові засоби за цільовим призначенням. І

хоч римське право регламентувало належність рабовласнику результатів усіх

угод, укладених його рабом, господар не мав права на привласнення його

(раба) страхової суми.

Статут колегії чи спілки регламентував випадки втрати права на

отримання страхового відшкодувань. Це, насамперед, самогубство та несплата

на момент смерті щомісячних внесків пізніше встановленого терміну.

Середньовічне, або гільдійно-цехове страхування, спершу було досить

схожим на страхування у професійних колегіях та спілках. Воно ґрунтувалось

на наданні взаємодопомоги без попереднього переліку страхових подій та

розмірів виплати за ними. У міру розвитку гільдійно-цехове страхування

запровадило регулярні внески, встановило перелік страхових випадків, за

яких передбачалося відшкодування збитків з урахуванням ступеня ризику,

конкретизувалися форми та розмір страхових виплат. У цей період формується

поділ страхування на майнове та особисте.

Цікавою ознакою середньовічного страхування було зобов’язання членів

гільдійної або цехової каси сприяти один одному в обмеженні збитків,

спричинюваних пожежами, стихійними лихами, грабунками тощо. Недбале

ставлення до охорони майна позбавляло права на отримання страхового

відшкодування

Крім того, в межах середньовічного страхування відбулося відособлення

таких страхових фондів, які обслуговували не тільки членів страхової

організації, а й сторонніх осіб. Це фонд вдів, сиріт і т. ін.

Розвиток економіки у ХVІІІ – ХХ ст. породив ще більшу потребу як у

страхуванні життя, особливо від нещасних випадків, інвалідності, хвороби,

так і в страхуванні майна на випадок пожежі, вибуху.

З другої половини ХІХ ст. починається новий етап у розвитку

страхування, який характеризується появою соціального страхування, участю

держави у страхуванні. З’являється перший досвід одержавлення всього

страхування, що характерно для Італії, Уругваю. Наприкінці ХІХ ст. у всіх

країнах розпочинається формування і розвиток страхового ринку. В цей же

період виникають компанії із страхування майна. Проте вони укріпилися вже в

ХХ ст., яке характеризується інтенсивним розвитком усіх форм і видів

страхування.

1.2. СУТЬ СТРАХУВАННЯ. СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ СТРАХУВАННЯ

Нова система економічних і соціальних відносин, зумовлених переходом

до ринку, породжує потребу у розвитку страхування як засобу захисту

виробництва, майна, добробуту громадян. Економічна природа виникнення і

змісту страхування пов’язана з передачею зацікавленими особами за певну

плату іншій (юридичній) особі, як правило, страховій організації ризику

можливого збитку і подальшого відшкодування фактичних збитків при настанні

страхового випадку такою особою учасникам страхування. Страхування завжди

передбачає акумулювання коштів багатьох осіб (учасників страхування) у

спеціальних цільових фондах, які управляються юридичною особою, що має на

це право. Тому страхові відносини завжди складаються з приводу умов

формування і використання коштів цільового страхового фонду.

Як уже зазначалось, страхування — це система економічних відносин.

Будь-які відносини передбачають наявність, як мінімум, двох суб'єктів.

У страховій справі страховик та страхувальник — головні суб'єкти.

Страховики — юридичні особи (акціонерні, повні, командитні товариства

або товариства з додатковою відповідальністю), що одержали у встановленому

порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. Вони виробляють умови

страхування і пропонують страхові послуги своїм клієнтам.

Страхувальники — юридичні особи та дієздатні громадяни, які уклали із

страховиками договори щодо страхування свого власного інтересу або інтересу

третьої особи, сплачують страхові премії і мають право (за договором або за

законом) на отримання компенсації (відшкодування) при настанні страхового

випадку.

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування"

(ст. 4) визначає об'єкти страхування як майнові інтереси, що не суперечать

законодавству України, пов'язані:

— з життям, здоров'ям, працездатністю та додатковою пенсією

страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

— з володінням, користуванням і розпорядженням майном (майнове

страхування);

— з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її

майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі (страхування

відповідальності).

Конкретизація видів страхових послуг, пропонованих страховиком

страхувальникові, визначається правилами, які встановлює сам страховик,

котрий має право займатися тільки тими видами страхування, які визначені в

ліцензії.

У статті 17 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про

страхування" зазначено, що правила страхування підлягають реєстрації

уповноваженими органами і мають містити:

> перелік об'єктів страхування;

> порядок визначення розмірів страхових сум та (або) розмірів

страхових виплат;

> страхові ризики;

> винятки із страхових випадків і обмеження страхування;

> строк та місце дії договору страхування;

> порядок укладення договору страхування;

> права та обов'язки сторін;

> дії страхувальника у разі настання страхового випадку;

> перелік документів, що підтверджують настання страхового випадку

та розмір збитків;

> порядок і умови здійснення страхових виплат;

> строк прийняття рішення про здійснення або відмову в здійсненні

страхових виплат;

> причини відмови у страховій виплаті або виплаті страхового

відшкодування;

> умови припинення договору страхування;

> порядок вирішення спорів;

> страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори

страхування життя;

> страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами

страхування життя;

> особливі умови.

У разі, коли страховик запроваджує нові правила страхування чи вносить

до правил страхування зміни та (або) доповнення, страховик повинен подати

цінові правила, зміни та (або) доповнення для реєстрації до Уповноваженого

органу.

Уповноважений орган має право відмовити у виданні ліцензії та

реєстрації правил чи змін та (або) доповнень до них, якщо подані правила

страхування або зміни чи доповнення до них суперечать чинному

законодавству, порушують чи обмежують права страхувальника або не

відповідають вимогам цієї статті.

Прикладом конкретизації переліку страхових послуг, запропонованих

страховиком страхувальникам, може бути АСК "Консул", що називає такі

об'єкти майнового страхування, на які вона пропонує підписувати договори зі

страхувальником:

а) будівлі (включно з флігелями), стіни, ворота, огорожу,

устаткування, інвентар, товарно-матеріальні цінності, готова продукція,

сировина та матеріали, що зберігаються на складі;

б) майно: оргтехніка, устаткування, меблі, транспортні засоби,

внутрішнє оздоблення приміщення.

Далі у Правилах зазначається, що на страхування приймається тільки

майно, яке:

а) належить страхувальнику (застрахованому), відбите на його балансі,

а право власності (розпорядження) підтверджується документами;

б) придбане в кредит;

в) отримане за договором оренди або прийняте від інших організацій

(населення), що підтверджується документами.

Правилами регламентуються випадки, в яких страховик не зобов'язується

відшкодовувати збитки. Так, у правилах АСК "Консул" з добровільного

страхування майна зазначається, що не підлягають відшкодуванню збитки

внаслідок:

— впливу ядерної енергії будь-якого виду;

— військових дій, громадянської війни або їхніх наслідків, страйків,

громадянської непокори, конфіскації, арешту, реквізиції, пошкодження або

знищення майна за розпорядженням військових або громадянських владних

структур;

— навмисних дій або грубої необачності страхувальника, його персоналу,

за вчинки яких вони несуть відповідальність;

— порушення правил техніки безпеки, експлуатації, інших правил та норм

використання застрахованого майна;

— руйнування або знищення застрахованого майна в результаті гноїння,

бродіння, самозапалювання і т. ін.;

— подій, які не є страховими;

— дії гризунів та інших шкідників.

Якщо в договорі страхування не застережено інше, то страховик не несе

відповідальності за такі збитки, як:

— втрата прибутку;

— перерви у виробництві;

— втрата орендної або квартирної плати;

— розчистка території;

— інші непрямі збитки, навіть якщо вони були спричинені страховим

випадком.

Із переліку випливає, що страхові відносини виникають між страховиком

та страхувальником з приводу майна та майнових інтересів, а також життя,

здоров'я, працездатності тощо. Ці відносини зумовлюють необхідність

дотримуватись певних зобов'язань з обох сторін.

Страховик зобов'язаний:

> ознайомити страхувальника з умовами та правилами страхування;

> впродовж двох робочих днів з моменту, коли йому стало відомо про

настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення

документів, необхідних для виплати страхової суми (страхового

відшкодування);

> при настанні страхового випадку здійснити виплату страхової суми

або страхового відшкодування в передбачений договором термін;

> відшкодувати витрати, понесені страхувальником при настанні

страхового випадку щодо запобігання збиткам, або зменшенню їх,

якщо це передбачено умовами договору;

> тримати в таємниці відомості про страхувальника і його майновий

стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Страхувальник зобов'язаний:

> вчасно вносити страхові платежі;

> надавати страховику достовірну інформацію про ступінь

ризику, обставини, які можуть впливати на його зміну, та

про будь-які зміни стану страхового ризику;

> повідомити страховика про інші діючі договори

страхування щодо цього об'єкта страхування;

> вживати заходів щодо зменшення збитків, спричинених

страховим випадком;

> повідомити страховика про настання страхового випадку в

термін, передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені й інші обов'язки

страхувальника.

1.3 ФОРМИ СТРАХУВАННЯ

За формою розрізняють добровільне та обов'язкове страхування.

Обов'язкове страхування як у галузі державного соціального страхування,

так і в індивідуальному страхуванні зумовлене ризиками, пов'язаними з

життям, втратою працездатності або із виникненням таких збитків, які не

можуть бути відшкодовані окремою особою. Наприклад, дорожньо-транспортні

пригоди, пожежа, яка знищила житло десятків або сотень сімей, втрата

годувальника тощо без обов'язкового страхування могли б поставити окремих

людей в такі умови, що вони до кінця свого життя змушені були б

використовувати весь свій дохід для компенсації спричинених збитків, а в

деяких випадках для такої компенсації не вистачило б і життя. За цих умов

усе одно держава не могла б залишитися байдужою до долі таких людей.

Значною мірою покриття цих збитків повинна брати на себе держава. Щоб

полегшити цей тягар і не перекладати його на державний бюджет, який за будь-

яких умов завжди обмежений, держава запроваджує обов'язкове страхування.

Обов'язкове страхування встановлюється законом, згідно з яким страховик

зобов'язується страхувати відповідні об'єкти, а страхувальники — вносити

належні страхові платежі.

Форми типового договору, порядок проведення і особливі умови для

ліцензування обов'язкового страхування визначаються Кабінетом Міністрів

України. Стаття 7 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про

страхування" подає перелік видів страхування, які є обов'язковими у нашій

державі:

1) медичне страхування;

2) особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім

тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного

бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при

виконанні ними службових обов'язків;

3) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в

установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та

сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

4) страхування спортсменів вищих категорій;

5) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

7) авіаційне страхування цивільної авіації;

8) страхування відповідальності морського перевізника та виконавця

робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо

відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим

користувачам морського транспорту та третім особам;

9) страхування цивільної відповідальності власників транспортних

засобів;

10) страхування засобів водного транспорту;

11) страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних

насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових

культур і цукрових буряків сільськогосподарськими працівниками всіх форм

власності;

12) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки

за шкоду, яку може бути заподіяно внаслідок ядерного інциденту (порядок і

умови цього страхування визначаються спеціальним законом України);

13) страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і

організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть

участь у наданні психіатричної допомоги, в т. ч. здійснюють догляд за

особами, які страждають психічними розладами;

14) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за

шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної

небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти,

господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та

санітарно-епідеміологічного характеру;

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.