реферат, рефераты скачать
 

Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України


страхової події;

3. заощаджувальна функція. Довгострокові види страхування є засобом

накопичення населенням коштів до настання певної події в їх житті аж до

закінчення строку страхування.

Сучасні економісти відзначають, що страхування, як економічна

категорія, включає такі основні елементи: ризикові обставини, ситуація

ризику, вартість (оцінка) об’єкта страхування, страхова подія, страхова

сума, страховий внесок, страховий випадок, витрати (збиток) страхувальника,

страхова виплата.

Збільшення попиту на страховий захист зумовило перехід до продажу

страхових полісів з подальшим відшкодуванням збитків, які спочатку

здебільшого продавались товариствами взаємного страхування.

Найбільш інтенсивно всі форми і види страхування розвиваються в ХХ ст.

і воно стає невід’ємним атрибутом ринкової економіки при нерівномірному

розвитку страхового бізнесу в окремих країнах і континентах.

Революційні події в жовтні 1917 р. внесли і відповідні зміни у ведення

страхової справи, так як в 1918 р. вона була оголошена державною

монополією. Всі страхові операції здійснювалися Головним управлінням

державного страхування при Міністерстві фінансів з єдиними правилами і

тарифами по кожному виду страхування. За роки радянської влади страхова

справа розвивалася нерівномірно, оскільки державна власність становила до

94% вартості майна, що перебувало на балансах господарських формувань.

Держстрах СРСР по суті був монополістом у страхуванні. Починаючи з 1991

року, після припинення існування СРСР, Україна стала самостійно вирішувати

всі питання організації страхової діяльності. 1991-1996р.- це період

створення і прийняття перших законодавчих актів по регулюванню діяльності

на страховому ринку. Страховий ринок України функціонував на базі

нормативних документів, що регламентують діяльність господарчих товариств

узагалі, не з огляду на особливості даної сфери. 7 березня 1996 року

Верховною Радою України був прийнятий Закон «Про Страхування». Необхідність

прийняття даного закону була очевидна, оскільки старе страхове

законодавство вже не могло еффективно регулювати діяльність страхових

організацій і інших учасників страхового ринку. У період становлення

ринкової економіки страховий ринок в Україні значно збільшив свої обсяги і

досяг якісно нового рівня розвитку. Кінець 90-х років характеризувався

збільшенням кількості страхових договорів, стабілізацією кількості

страховиків і їхньою спеціалізацією по видах страхування, розвитком

перестрахувальних операцій. Проте розвиток страхової справи ще сильно

відстає від рівня країн з ринковою економікою навіть в умовах незалежної

держави, що зумовлює необхідність проведення глибоких економічних реформ,

складовою частиною яких повинна бути ефективна система страхування фізичних

і юридичних осіб.

2.2 Організаційна структура страхового ринку

Ринковій економіці притаманні певні атрибути, без яких вона не може

існувати. Одним з таких об’єктивних атрибутів є страховий ринок.

Необхідно особливо відзначити, що різні автори дають своє тлумачення

поняття страхового ринку. Ю.М.Журавльов / «Страховий ринок — система

економічних відносин, яка складає сферу діяльності страховиків і

перестрахувальників в даній країні, групі держав і в міжнародному масштабі

по наданню відповідних страхових послуг страхувальникам». Разом з тим він

виділяє і термін «обмежений страховий ринок». Якщо страхування або

перестрахування не можуть бути розміщені на страховому ринку якої-небудь

іншої країни повністю, то такий ринок є обмеженим. [ 6 ]

В широкому розумінні страховий ринок являє собою всю сукупність

економічних відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг, тобто

ринок забезпечує органічний зв’язок між страховиками і страхувальниками і

тут здійснюється обов’язкове визнання страхової послуги. При цьому

необхідною умовою існування страхового ринку є наявність суспільної потреби

на страховиків, які можуть задовольнити ці потреби. Об’єктивною основою

страхового ринку є виникнення в процесі відтворення необхідності надання

грошової допомоги потерпілим у випадку настання непередбачених подій. При

цьому основним економічним законом функціонування страхового ринку є закон

попиту і пропозиції.

Згідно з кількістю діючих на страховому ринку страхових компаній на

ньому складаються специфічні умови, які впливають на відносини страховиків

і страхувальників, рівень і методи державного регулювання, способи надання

страхових послуг, організаційні особливості страхових компаній тощо.

З точки зору суб’єктів страхового ринку можна представити наступну

схему їх взаємозв’язку (рис.1).

Згідно з українським законодавством в Україні можуть створюватися

страхові компанії у формі акціонерних товариств, товариств з додатковою

відповідальністю, товариств з повною відповідальністю та командитних

товариств.

Нині найбільш розповсюдженою формою організації страхових компаній є

акціонерні товариства.

Акціонерні товариства — форма об’єднання капіталу шляхом випуску акцій

на суму консолідованого капіталу. Існує два типи акціонерних товариств:

. закрите акціонерне товариство (акції цього акціонерного товариства не

продаються на ринку цінних паперів, а розповсюджуються серед його

засновників);

. відкрите акціонерне товариство (акції вільно продаються на ринку

цінних паперів).

|Продавці | |Посередники | |Покупці |

| | | | | |

|Страхові компанії | |страхові агенти | |юридичні особи |

| | | | | |

|Цесіонарії | |страхові брокери | |фізичні особи |

| | | | | |

|Товариства | | | | |

|взаємного | | | | |

|страхування | | | | |

Рис. 1. Схема взаємозв’язку суб’єктів

страхового ринку

З таблиць 9 і 10 можна зробити висновки, що ринки страхування в

основному зосереджені у великих промислових центрах, в основному це Київ,

Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Одеса і Запорожжя. У той же час, у

Херсонській і Волинській областях немає ні однієї страхової компанії. У

Західному регіоні така маленька кількість страховиків зв'язана з

відсутністю в ньому великих промислових підприємств, а також дуже низькою

платоспроможністю населення.

Таблиця 9. Страхові компанії в територіальному розрізі

|Регіони |Non-life|% |Life |% |

|Центральний (Київ, Чернігів, |164 |53,08 |12 |63,17 |

|Черкаси, Житомир, Кіровоград) | | | | |

| | | | | |

|Східний (Харків, Луганськ, |68 |22,01 |4 |21,05 |

|Полтава, Донецьк, Дніпропетровськ,| | | | |

|Суми) | | | | |

|Південний (Одеса, Запорожжя. |52 |16,82 |2 |10,52 |

|Миколаїв, АР Крим, Херсон, | | | | |

|Севастополь) | | | | |

|Західний (Львів, Ужгород, |25 |8,09 |1 |5,26 |

|Тернопіль, Вінниця, | | | | |

|Івано-Франківськ, Рівне, Чернівці,| | | | |

|Хмельницький, Луцьк) | | | | |

|Усього |309 |100,00 |19 |100,00 |

Таблиця 10.Структура ринків страхування non-life

України в територіальному розрізі

|Чернігів |16484,9 |6165,5 |2204,4 |1437,3 |182986 |149998 |5 |

|Черкаси |524,5 |5,3 |2,6 |2,6 |662 |71 |2 |

|Житомир |270,4 |216,5 |135,0 |130,4 |7205 |6793 |3 |

|Кировоград |21,0 |0 |2,0 |2,0 |8 |8 |1 |

|Донецьк |102808,8|25001,0 |35565,8 |12056,8 |974829 |850500 |19 |

|Дніпропетров|82994,3 |12751,1 |6604,7 |3280,7 |15168992|15166542|19 |

|ськ | | | | |5 |5 | |

|Луганськ |7148,3 |3740,6 |1067,7 |876,5 |242974 |224440 |4 |

|Полтава |4190,6 |267,3 |1381,1 |28,1 |7333 |6154 |5 |

|Суми |1100,1 |730,2 |51,8 |44,4 |44528 |39891 |2 |

|Запоріжжя |237000,3|4328,8 |22852,2 |2811,7 |473000 |406594 |12 |

|Миколаїв |33912,7 |108,4 |16779,5 |500,8 |1211 |558 |3 |

|АР Крим |27629,3 |2385,7 |728,7 |275,8 |1187587 |125173 |18 |

|Ужгород |12442,7 |10492,1 |2403,8 |2265,4 |248782 |241734 |4 |

|Тернопіль |12332,8 |5812,9 |2666,5 |1580,1 |109775 |73149 |5 |

|Вінниця |7271,7 |1227,6 |618,4 |595,0 |119507 |116990 |3 |

|Івано-Франкі|6311,4 |596,9 |411,5 |71,2 |31562 |17416 |2 |

|вськ | | | | | | | |

|Ровно |2711,9 |1897,0 |253,1 |153,3 |23079 |22517 |2 |

|Чернівці |427,2 |8,3 |0,5 |0,4 |783 |604 |1 |

|Хмельницький|36,9 |0,6 |26,9 |0,0 |516 |24 |1 |

Западный регіон |73785,5 |37690,2 |12865,0 |5106,5 |4007516 |3844268 |25 |

|Усього по Україиі |2941174,7 |317585,2 |350620,5 |136823,7 |232043029

|227210803 |309 | |Найбільша кількість компаній займається такими видами

страхування, як страхування майна (205), від нещасних випадків (204),

вантажів та багажу (177), наземного транспорту (196), від вогневих ризиків

та ризиків стихійних явищ (204), відповідальності перед третіми особами

(92), фінансових ризиків (166). Наведені дані дають підстави стверджувати,

що на національному страховому ринку створено конкурентне середовище і

основні елементи організаційної структури, тобто є страховики зі своїми

організаційними структурами на територіях окремих регіонів та

страхувальники, представлені юридичними та фізичними особами різних сфер

діяльності.

Крім цього, до суб’єктів створеної організаційної структури страхового

ринку можна віднести також різні об’єднання страховиків, освітні центри по

підготовці і перепідготовці кадрів, наявну спеціальну пресу і рекламу

страхового ринку, а також Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю

України — Укрстрахнагляд, який здійснює організацію ліцензування,

розроблює методологію і організацію нагляду, займається питаннями розвитку

законодавства і зовнішніх зв’язків, координації роботи і правового

забезпечення страхової діяльності, виконує функції наукового центру. Разом

з тим і нині актуальними залишаються питання законодавчого, методологічного

та інформаційного забезпечення діяльності страховиків в ринкових умовах.

Необхідно звернути увагу на те, що поки що мало перестрахувальних

компаній, а підготовкою кадрів для страхування практично займаються два

вузи (Київський державний економічний університет і Тернопільська академія

народного господарства); є один «Центр підготовки і перепідготовки кадрів

та інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності» Ліги

страхових організацій країни. Найменш розвиненим є організаційний блок з

преси і реклами страхових послуг і особливо реклами на радіо і телебаченні.

В цілому можна констатувати, що вже практично створені організаційні і

правові основи для формування ринкових відносин у страхуванні, які при

виході окремих галузей і підприємств народного господарства з фінансової і

економічної кризи дозволять швидше вирішити і проблему стійкого

функціонування національного страхового ринку і ринків окремих страхових

продуктів на різних рівнях. При цьому в умовах ринкової економіки

добровільне страхування стає пріоритетним і в зв’язку з цим на часі стоїть

важлива проблема відродження довіри населення до страхування як однієї з

дієвих форм соціального захисту громадян і посилення уваги до населення, як

основного партнера страховиків.

2.3. Державне регулювання страхової діяльності

Страхування є важливим компонентом суспільного виробництва, дійовим

інструментом захисту економічної і соціальної сфер суспільства. Його

ефективне використування в нових умовах господарювання і формування

ринкових відносин можливе на базі розробки і подальшого проведення

державної страхової політики.

Необхідність активного втручання держави в процеси суспільного

розвитку об’єктивно обумовлена особливо там, де це необхідно для повної

реалізації суспільно-економічних цілей. Цілі й інтереси кожного страховика,

який виступає на ринку в ролі окремого суб’єкта, трохи відрізняються від

тих, про які дбає держава. Активні взаємовідносини окремих страховиків з

державою в процесі реалізації інтересів двох сторін дозволяють говорити про

страхову політику держави.

До складових політики можна віднести визначення державою кола

суб’єктів з надання страхових послуг, встановлення порядку організації і

контролю за діяльністю страхових товариств, регулювання взаємовідносин

страхових компаній з бюджетом, а також їх участь в превентивних заходах.

Діяльність страховика докорінно відрізняється від діяльності іншіх

господарюючих суб’єктів, вона націлена на забеспечення безперервності

процесу виробництва і відшкодування збитків, заподіяних різними

непередбаченими обставинами і випадковостями. Велика відповідальність

страховика за соціальні наслідки його діяльності вимогає організації

державного нагляду.В більш узагальненій формі цей нагляд виражається у

вивченні фінансового стану страховика і його платоспроможності по прийнятих

договірних забов’язаннях перед страхувальниками. Відсутність коштів у

страховика для розрахунків по прийнятих забов’язаннях підриває довіру не

тільки до конкретного страховика, але й взагалі до ідеї страхування. В

суспільній думці недовіра до страховика виявляється в претензіях населення

до державних інститутів. Це ще одна причина, через яку держава не може

стояти осторонь від страхової діяльності, поєднуючи інтереси страховиків,

населення та економіки в цілому. Державне регулювання страхового ринку

здійснюється за допомогою спеціальної податкової политики, прийняття

нормативних актів щодо окремих видів підриємницької діяльності, які

відбивають порядок укладання договорів страхування і вирішення виникаючих

суперечок. Держава також встановлює з урахуванням інтересів всього

суспільства перелік видів обов’язкового страхування.

Актами вітчизняного законодавства регулюються такі правові відносини:

1) визначення порядку державної реєстрації страховиків (ст.2),

об’єднань страховиків (ст.12), товариств взаємного страхування

(ст.13), страхових брокерів (ст.14) та фонду страхових гарантій

(ст.32);

2) встановлення основних вимог щодо правил страхування (ст.16);

3) валютне регулювання виплат страхових сум (відшкодувань) (ст.18);

4) встановлення кваліфікаційних вимог до аварійних комісарів (ст.24);

5) визначення випадків, коли страховики не несуть відповідальності за

разголошення відомостей, пов’язаних із страховим випадком (ст.24);

6) встановлення загальних умов для відмов страховиками у виплаті

страхових сум (відшкодувань) (ст.25);

7) встановлення основних вимог до визнання договору страхування

недійсним (ст.28);

8) визначення порядку ліцензування страхової діяльності (ст.39);

9) визначення порядку реорганізації страховика (злиття, приєднення,

поділ, виділення, перетворення) (ст.43);

10) встановлення порядку вирішення спорів, пов’язаних із страхуванням

(ст.45).

Функції Кабінету Міністрів України шодо правового регулювання страхової

діяльності:

1) визначає форми типового договору страхування, порядок проведення і

особливі умови ліцензування обов’язкових видів страхування (ст.5);

2) встановлює максимальні розміри страхових тарифів або методику їх

розрахунків та мінімальні розміри страхових сум при здійсненні

обов’язкового страхування (ст.9);

3) визначає порядок визначення фактичного та нормативного запасу

платоспроможності і страхового гарантійного фонду страховиків

(ст.29);

4) визначає окремий перелік резервів по медичному страхуванню і

страхуванню цивільної відповідальності операторів за ядерну шкоду,

а також порядок їх формування і облік (ст.30);

5) встановлює перелік страхових резервів та порядок їх розрахунків

(ст.30);

6) визначає порядок використання резервів із страхування життя для

довгострокового кредитування житловлго будівництва, в т.ч.

індивідуальних забудовників (ст.30);

7) затверджує положення про Міністерство фінансів України та його

органи на місцях (ст.35).

Державний нагляд за страховою діяльностю здійснюється з метою

дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного

розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та

захисту інтересів страхувальників і здійснюється Міністерством фінансів

України та його органами на місцях, що діють відповідно до положення,

затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Основними функціями Міністерства фінансів України є:

1) ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків)

(ст.36);

2) видача ліцензій на проведення страхової діяльності (ст.36);

3) контроль за платоспроможністю страховиків щодо виконання їх

страхових забов’язань перед страхувальниками (ст.36);

4) встановлення правил формування, розміщення та обліку страхових

резервів (ст.36);

5) розробка нормативних і методичних документів з питань страхової

діяльності, що віднесена цим Законом до компетенції Міністерства

фінансів України (ст.36);

6) узагальнення практики страхової діяльності, розробка і подання у

встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення

законодавства України про страхову діяльність (ст.36);

7) участь у здійсненні заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів для

страхової діяльності (ст.36);

8) встановлення вимог до кваліфікації осіб, які можуть займатись

актуарними розрахунками (ст.39);

9) затверджує правила добровільного страхування (ст.15);

10) затверджує положення про централізовані страхові резервні фонди

страховиків (ст.29);

11) встановлює методику формування резервів із страхування життя,

обсяги страхових забов’язань залежно від видів договорів

страхування життя, а також мінімальні терміни дії договорів

страхування життя (ст.29);

12) встановлює щоквартальну (річну) форму звітних даних страховиків за

наслідками страхової діяльності (ст.33);

13) встановлює форму та порядок річного балансу страховика для

публікації його у засобох масової інформації (ст.34);

14) встановлює особливий порядок забеспечення правонаступництва щодо

укладених договорів страхування у випадках реорганізації страховика

(ст.43);

15) виключення страховика з Єдиного державного реєстру страховиків

(перестраховиків) у випадках, передбачених ст.43 Закону України

“Про страхування” (ст.43).

Міністерство фінансів України має право:

1) у межах своєї компетенції одержувати від страховиків встановлену

звітність про страхову діяльність та інформацію про їх фінансовий

стан, а також інформацію від підприємств, установ і організацій, в

т.ч. банків та громадян, необхідну для виконання покладених на

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.