реферат, рефераты скачать
 

Strahovanie


Strahovanie

Latvijas Universit?te

Ekonomikas un vad?bas fakult?te

Finansu instit?ts

Kursa darbs

studiju kurs?: Apdro?in??ana

Apdro?in??anas b?t?ba, nepiecie?am?ba un pied?v?t?s iesp?jas.

R?ga 2000

Saturs

Ievads

1.Kravu apdro?in??ana

2.Muitas nodevu un nodok?u apmaksas apdro?in??ana

3.Za?? karte

4.Automa??nas apdro?in??ana nelaimes gad?jumiem

5.Apdro?in??ana nelaimes gad?jumiem autotransport?

6. Ce?ojumu medic?nisk? apdro?in??ana

7.?pa?uma apdro?in??ana

7.1. Priv?t personu ?pa?uma apdro?in??ana

8. Uz??m?jdarb?bas p?rtrauk?anas apdro?in??ana

9. Celtniec?bas risku apdro?in??ana

10. ?rstu profesion?l?s atbild?bas apdro?in??ana

11. P?rapdro?in??ana

Secin?jumi un priek?likumi

Izmantot?s literat?ras un avotu saraksts

Ievads

Apdro?in??ana, t?pat k? jebkur? cits uz??m?jdarb?bas veids pak?auts

tirgus pamatlikumam - piepras?jums nosaka pied?v?jumu. T?dej?di pats

apdro?in??anas bizness atkar?gs no sabiedr?bas maks?tsp?jas l?me?a un no

uztic??an?s apdro?in??anas sabiedr?b?m. Atsevi??u firmu neveiksm?g?

finansi?l? darb?ba, piem?ram, “Polise”, negat?vi iespaidoja apdro?in??anas

sf?ras att?st?bu. Un tom?r, apdro?in??anas biznesam ir liela loma Latvijas

tirgus ekonomik? un tas att?stas ?oti strauji. Apdro?in??anas pr?miju

apm?rs ir audzis, k? ar? audzis ir nosl?gto l?gumu skaits.

Ir ?oti svar?gi pan?kt to, lai sabiedr?ba saprastu ka apdro?in??anas

bizness da??ji nosaka sabiedr?bas stabilit?ti un tas ir atkar?gs ne tikai

no iedz?vot?ju maks?tsp?jas, bet ar? no likumdo?anas un kontrol?jo?o

strukt?ru darba. Pie mums, diem??l, daudzi likumi tiek pie?emti ar

nov?lo?anos. Piem?ram, likuma “Par valsts apdro?in??anas uzraudz?bas

inspekciju” projekts bija sagatavots jau 1993.gad?, bet ministru kabinets

to pie??ma aptuveni tr?s gadus v?l?k.

Apdro?in??anas sabiedr?bu pied?v?to pakalpojumu kl?sts aug no gada uz

gadu un klientiem tiek pied?v?tas visda??d?k?s iesp?jas, visda??d?kaj?s

jom?s.

Kursa darba m?r?is ir izp?t?t, k?das iesp?jas sabiedr?bai pied?v?

apdro?in??anas tirgus, un k?da var b?t apdro?in??anas noz?me cilv?ka dz?v?.

Lai sasniegtu izvirz?to m?r?i, autors ir izvirz?jis sekojo?us

uzdevumus:

1) Pamatojoties uz pieejamo literat?ru izp?t?t apdro?in??anas noz?mi;

2) Izp?t?t da??du apdro?in??anas nozaru pied?v?t?s iesp?jas gan juridisk?m,

gan fizisk?m person?m;

3) Izstr?d?t priek?likumus.

Darba apjoma ierobe?ojuma d?? nav iesp?jams izp?t?t visas

apdro?in??anas pied?v?t?s iesp?jas, t?d?? tiks p?t?ti atsevi??i

apdro?in??anas veidi, kuri ir atlas?ti p?c autora izv?les.

1.Kravu apdro?in??ana.

Ikvienas kravas p?rvad?jums ir pak?auts da??diem riskiem, t?p?c kravas

nos?t?t?js vai sa??m?js ir ieinteres?ts, lai vi?a pre?u krava t?s

transport??anas laik? tiktu saglab?ta bez boj?jumiem vai zudumiem.

Iesp?jamos zaud?jumus var samazin?t, kravas apdro?inot, ta?u nepiecie?ams

izv?l?ties dro?u sadarb?bas partneri – apdro?in??anas sabiedr?bu.

Konsult?jot apdro?in??anas jaut?jumos Apdro?in??anas sabiedr?bai ne tikai

j?garant? kompens?cijas sa?em?ana kravas boj?jumu vai zaud?juma gad?jum?,

bet ar? j?pal?dz klientam t? biznes?. Sabiedr?ba sniedz inform?ciju, k?

uzlabot kravas transport??anas apst?k?us, k? samazin?t risku iesp?jam?bu un

k? pareizi veikt dokumentu noform??anu, iest?joties apdro?in??anas

gad?jumam. Savlaic?gi uzs?kot kravas apdro?in??anas jaut?jumu risin??anu,

iesp?jams nosl?gt abpus?ji izdev?gu un veiksm?gu apdro?in??anas l?gumu.

L?gums r?p?gi j?sagatavo Lai var?tu nosl?gt kravu apdro?in??anas l?gumu,

klientiem ir j?sagatavo sekojo?i dokumenti:

• pirk?anas p?rdo?anas l?gumu;

• kravas transport??anas pavadz?mi – konosamentu, CMR u.c. (taj?

nor?d?ts transporta l?dzeklis un kravas sast?vs);

• r??inu, kur? nor?d?ta kravas v?rt?ba;

• uz??muma re?istr?cijas apliec?bu (juridisk?m person?m) vai pasi

(fizisk?m person?m).

?oti svar?ga ir vieno?an?s ar klientu par to, k?di riski tiek segti,

jo tas ab?m l?gumsl?dz?j?m pus?m pal?dz izvair?ties no nevajadz?giem

p?rpratumiem. Risks j?nov?rt? prec?zi un piln?gi Tikpat saprotama ir ar?

nepiecie?am?ba sabiedr?bai ieg?t p?c iesp?jas vair?k inform?cijas par

apdro?in?to kravu, kura pal?dz prec?z?k nov?rt?t risku. V?lams iesniegt

??du inform?ciju un dokumentus:

• krav? ietilpsto?o pre?u veidus, to iesai?ojumu, daudzumu un svaru;

• k? krava tiks novietota transporta l?dzekl?, piem?ram, ku?? – uz

kl?ja vai tilpn?, k? to nostiprina;

• ku?a nosaukumu, ja iesp?jams – t? b?v??anas gadu, karogu utt. (ja

kravu p?rvad? ar ku?i);

• kravas iekrau?anas, p?rkrau?anas un izkrau?anas vietas (ostas,

pils?tas u.tml.);

• zi?as par kravas v?rt?bu.

Iesaka lab?ko risin?jumu Apdro?in?mos riskus nosac?ti var?tu iedal?t

div?s grup?s, un, pamatojoties uz klienta sniegto inform?ciju,

apdro?in??anas sabiedr?bas kravu apdro?in??anas speci?listi pal?dz

izv?l?ties katram p?rvad?jumam atbilsto??ko apdro?in??anas variantu.

Vienk?r??kais variants aptver kravas apdro?in??anu transporta l?dzek?u

av?riju gad?jumiem, bet visu risku apdro?in??ana papildus v?l ietver

z?dz?bas, ?dens iedarb?bu uz kravu un t?s noskalo?anu no ku?a kl?ja, kravas

boj?jumus, to iekraujot vai izkraujot, dabas katastrofas un citus riskus.

Lielas un d?rgas kravas, kuras tiek apdro?in?tas par iev?rojam?m summ?m,

noteikti papildus v?lreiz tiek p?rapdro?in?tas Anglijas, V?cijas vai

?veices apdro?in??anas komp?nij?s. P?rapdro?in??ana ?auj iev?rojami dro??k

justies ne tikai apdro?in?t?jam, bet ar? klientam. Izmanto starptautiskus

noteikumus Apdro?inot kravu p?rvad?jumus, daudzas apdro?in??anas

sabiedr?bas str?d? p?c citu valstu noteikumiem, piem?ram, sabiedr?ba BALTA

str?d? p?c Londonas Apdro?in?t?ju Instit?ta noteikumiem (Institute Cargo

Clauses), k? ar? p?c sabiedr?bas pa?as izstr?d?tajiem divu veidu kravu

apdro?in??anas noteikumiem. Londonas noteikumus izmanto galvenok?rt kravu

p?rvad?jumu apdro?in??an? starpvalstu tirdzniec?b?, un apdro?in??anas

polise tiek noform?ta ang?u valod?, sabiedr?bas izstr?d?tos pielieto

p?rvad?jumos pa Latviju, Baltijas valst?m, Baltkrieviju, Ukrainu un

Krievijas Eiropas da?u. Apdro?in??anas tarifus nosaka attiec?g? riska

izv?rt?jums un p?rapdro?in??ana. Augsta riska pak?pe ir alkohola un tabakas

izstr?d?jumu kravu p?rvad?jumiem uz Krieviju, k? ar? ku?u reisiem uz ?friku

un Dienvidameriku (attiec?b? uz z?dz?bas riskiem). Svar?ga loma starpvalstu

kravu apdro?in??an? ir starptautiskajiem tirdzniec?bas noteikumiem

INCOTERMS, kuri reglament? p?rdev?ja un pirc?ja attiec?bas un nor?da, kuram

no vi?iem ir j?apdro?ina krava, un tas ir j?iev?ro, sl?dzot kravu

apdro?in??anas l?gumus. Izdev?gi noteikumi p?rvad?jumiem Latvij? P?c

pasaules praksei atbilsto?iem apdro?in??anas principiem darbojas

sabiedr?bas izstr?d?tie noteikumi Preces ce??, kuri atvieglo kravu

p?rvad?jumu apdro?in??anu Latvijas teritorij?. Noteikumi paredz, ka

sabiedr?ba uz noteiktu laika posmu (m?nesi, pusgadu, gadu utt.) ar klientu

nosl?dz l?gumu, kur?, balstoties uz savstarp?jo uztic?bu, dokument?la

atskaite praktiski nenotiek. Polisi noform? p?c klienta sniegt?s

inform?cijas par to, k?da var?tu b?t p?rvad?jamo pre?u vid?j? v?rt?ba

vienai kravai un ar? kravu kopapjoms un to ?emot v?r?, tiek apr??in?ta

apdro?in??anas pr?mija (maks?jums par apdro?in??anu). Iesp?jama papildus

apdro?in??ana Saska?? ar noteikumiem Preces ce?? sabiedr?ba atl?dzina

zaud?jumus kravas da??jas vai piln?gas boj?ejas gad?jum? t?s

transport??anas laik?, ko izrais?jis: – ugunsgr?ks, eksplozija; – v?tra,

zibens sp?riens; – transporta l?dzek?a av?rija. Kravu var apdro?in?t

papildus – z?dz?bas un laup??anas gad?jumam, boj?jumu gad?jumam pre?u

iekrau?anas un izkrau?anas laik? no automobi?a un citiem riskiem. Tas

notiek atsevi??i vienojoties un ierakstot to ?pa?os nosac?jumos polis?.

?aj? gad?jum? apdro?in?juma ??m?jam b?s j?iemaks? ar? papildus

apdro?in??anas pr?mija. Apdro?in??anas gad?jum? zaud?jumu summ? iek?auj

(nep?rsniedzot apdro?in?t?s kravas v?rt?bu) ar? sapr?t?gus izdevumus par

kravas gl?b?anas darbiem. Kravu apdro?in??ana kaimi?valst?s Otri

sabiedr?bas izstr?d?tie Kravas apdro?in??anas noteikumi paredz?ti

lieto?anai Latvij?, un polise tiek noform?ta latvie?u valod?, ta?u tos var

izmantot kravu p?rvad?jumu apdro?in??an? Lietuv?, Igaunij?, Baltkrievij?,

Ukrain? un Krievijas Eiropas da??. Saska?? ar ?iem noteikumiem

apdro?in?t?js atl?dzina zaud?jumus kravas da??jas vai piln?gas boj?ejas

gad?jum? transport??anas laik?, ko izrais?jis ugunsgr?ks, eksplozija,

v?tra, zibens sp?riens, ku?a uzskrie?ana s?klim, t? nogrim?ana, transporta

l?dzek?a av?rija u.c. Kravu var apdro?in?t ar? z?dz?bas un citas personas

prettiesiskas r?c?bas gad?jumam, speci?li par to vienojoties, ierakstot to

?pa?os nosac?jumos un samaks?jot papildu pr?miju. Visas pras?bas

(pretenzijas), kas izriet no apdro?in??anas l?guma un kas iesniegtas

Latvijas Republikas likumdo?an? paredz?tajos termi?os, izskata

apdro?in?t?js, k? ar? tiesa saska?? ar LR likumiem. Stabiliem un uzticamiem

klientiem – atv?rt? polise Klientiem, kuriem kravas j?nos?ta regul?ri,

sabiedr?ba pied?v? nosl?gt apdro?in??anas l?gumu uz noteiktu laika periodu(

praks? visbie??k uz gadu), t?d?j?di samazinot savus administr?cijas

izdevumus, atvieglojot atskai?u un nor??inu k?rt?bu, k? ar? iev?rojami

ietaupot abu pu?u laiku. Atv?rt? polise prasa ?pa?u apdro?in?t?ja un

klienta savstarp?ju uztic?bu, t?p?c ??du pakalpojumu sabiedr?bas klienti

var sa?emt tikai p?c ilgsto?as sadarb?bas. P?c apdro?in??anas l?guma –

atv?rt?s polises – nosl?g?anas, uz noteiktu laiku(m?nesi, pusgadu, gadu)

visas l?gum? nor?d?t?s kravas ?aj? laika posm? ir apdro?in?tas. Klients

sa?em apdro?in??anas sabiedr?bas veidlapas – kravu deklar?cijas, kuras

vi?am j?aizpilda n?ko?? m?ne?a s?kum?. Taj?s j?ieraksta inform?cija par

visiem notiku?ajiem kravu p?rvad?jumiem iepriek??j? m?nes?, kuri ir

apdro?in?ti saska?? ar ?o apdro?in??anas polisi. Aizpild?to kravu

deklar?ciju klients iesniedz sabiedr?b?, kur apr??ina p?c apdro?in??anas

polis? nor?d?t? tarifa kop?jo klienta apdro?in??anas pr?miju (maks?jumu par

apdro?in??anu) par iepriek??jo m?nesi. Sabiedr?ba pazi?o klientam ?o

maks?juma summu, un klientam t? j?samaks? l?dz noteikt? termi?a beig?m.

J?r?kojas atbilsto?i l?gumam Ja kravas p?rvad?juma laik? notiek kravas

boj?jums vai zaud?jums (iest?jas apdro?in??anas gad?jums), apdro?in?juma

??m?jam nekav?joties j?zi?o attiec?gaj?m valsts instit?cij?m: ce?u

policijai, ugunsdz?s?jiem, policijai, k? ar? j?pazi?o apdro?in?t?jam un

neatkar?gajiem kravu ekspertiem, kas nodarbojas ar starpgad?juma

izmekl??anu un dokument?ru noform??anu, k? ar? r?p?jas, lai vain?g? puse

atl?dzin?tu radu?os zaud?jumus. Apdro?in??anas ??m?jam nepiecie?ams veikt

ar? visus iesp?jamos pas?kumus kravas t?l?kas boj??anas vai nozag?anas

nov?r?anai. Kravas apdro?in??anas gad?juma izskat??anai apdro?in?juma

??m?jam apdro?in??anas sabiedr?bai j?iesniedz visa apdro?in??anas l?gum?

min?t? dokument?cija. J?m??ina samazin?t zaud?jumus Londonas Apdro?in?t?ju

Instit?ta noteikumiem atbilsto?ais pre?u glab?t?ja pien?kumu pants Bailee

Clause nosaka, ka apdro?in?juma ??m?ja vai vi?a a?entu pien?kums visos

gad?jumos ir veikt t?dus sapr?t?gus pas?kumus, kuru m?r?is ir nov?rst vai

samazin?t zaud?jumus, k? ar? nodro?in?t visu ties?bu realiz?ciju attiec?b?

uz p?rvad?t?jiem, uzglab?t?jiem vai k?du citu tre?o personu. Apdro?in?juma

??m?jam 1) j?piesaka pretenzija p?rvad?t?jiem, ostas dispe?eriem vai citiem

uzglab?t?jiem par jebkuru iztr?ksto?o iesai?ojuma vien?bu, izmantojot

noteiktu v?stules paraugu. 2)Sa?emot preces ap?aub?m? st?vokl?, nek?dos

apst?k?os neapstiprin?t (iz?emot rakstisku protestu), ka preces sa?emtas

bez jebk?diem iebildumiem.

3) Izmantojot p?rvad?jumos konteinerus, j?seko, lai konteinerus un to

plombas nekav?joties p?rbaud?tu atbild?ga amatpersona. Ja pieg?d?tais

konteiners ir boj?ts vai bez plomb?m, vai t?s boj?tas, sav?d?kas, nek?

nor?d?ts p?rvad?juma dokumentos, attiec?gi j?noform? kravas pie?em?ana.

Visas boj?t?s un neatbilsto??s plombas j?saglab? turpm?kai p?rbaudei.

4)Ja ir redzami jebk?di boj?jumi vai zudumi, nekav?joties j?pieprasa

p?rvad?t?jiem vai pre?u glab?t?jiem kravas apskate un j?iesniedz pretenzija

p?rvad?t?jiem vai pre?u glab?t?jiem par jebkuru ??d? apskat? konstat?to

zaud?jumu vai boj?jumu.

5)Par boj?jumiem vai zudumiem, kuri nav biju?i redzami pre?u

sa?em?anas laik?, rakstiski j?pazi?o p?rvad?t?jiem vai pre?u glab?t?jiem 3

dienu laik? p?c pre?u sa?em?anas.

Apdro?in?juma ??m?ja vai vi?a a?entu pien?kums ir ar? nodro?in?t

regresa ties?bu saglab??anu pret p?rvad?t?ju vai jebkuru citu pusi, kura ir

atbild?ga par zudumiem vai boj?jumiem apdro?in?taj?m prec?m. J?iev?ro visi

noteikumi Pre?u sa??m?jiem un vi?u a?entiem b?tu v?lams iepaz?ties ar ostas

vad?bas izstr?d?tajiem noteikumiem pre?u izkrau?anas ost?. Pretenziju

iesnieg?anas gad?jum? pret p?rvad?t?jiem un cit?m person?m atbilsto?i

p?rvad??anas noteikumiem nedr?kst piem?rot pras?bu noilguma termi?u. Ja

pretenziju vai jebkurus p?rvad?t?ju piepras?tos dokumentus nevar sa?emt

noteiktaj? laika period?, p?rvad?t?ji j?l?dz to pagarin?t, bet, ja vi?i

nev?las to dar?t, j?zi?o apdro?in??anas sabiedr?bai un j?vienojas par

turpm?ko r?c?bu. Atl?dz?bas sa?em?ana Klientam j?r??in?s ar to, ka tikai

?oti retos gad?jumos apdro?in??anas atl?dz?bu iesp?jams sa?emt uzreiz p?c

apdro?in??anas gad?juma. Parasti t? tiek izmaks?ta p?c apdro?in??anas

gad?juma konstat?cijas, un visu polis? paredz?to dokumentu sa?em?anas

(iesniegums, ofici?las iest?des izzi?a par notiku?o ar kravu, citi papildus

dokumenti par kravu, ar? neatkar?go kravas ekspertu ofici?ls zi?ojums). Ja

pras?bas izskat??anas laik? apdro?in?t?jiem vai vi?u a?entiem ir

neskaidr?bas par regresa ties?bu p?r?em?anu pret p?rvad?t?jiem, pre?u

glab?t?jiem u.c. person?m, tad apdro?in?t?ji var piepras?t apdro?in?juma

??m?ju vai vi?a a?entus parakst?t cesijas veidlapu.

2. Muitas nodevu un nodok?u apmaksas apdro?in??ana.

Tas ir oblig?ts visiem kravu p?rvad?t?jiem, kuri ieved preces Lietuvas

Republik? vai veic tranz?ta p?rvad?jumus caur Lietuvas teritoriju.

Apdro?in?tais objekts ir muitas proced?ru izpild??ana likum? noteiktaj?

k?rt?b?, apmaks?jot visus noteiktos nodok?us un muitas nodevas. ??

apdro?in??ana ir sp?k? pre?u tranz?ta gad?jum?, pre?u ?slaic?gas ieve?anas

un izve?anas gad?jum?, preces ?slaic?gi ievedot vai izvedot p?rstr?des

nol?k?, glab?jot t?s muitas noliktav?, k? ar? pre?u eksportam.

Apdro?in?juma summa ir ne augst?ka par atbilsto?o nodok?u un muitas nodevu

apjomu un to izmaks? Lietuvas Republikas Muitas departamentam saska?? ar

apdro?in??anas gad?jum? uzr?d?tajiem dokumentiem. Gad?jum?, ja

apdro?in?juma ??m?js nav nomaks?jis nepiecie?amo summu vai nomaks?jis tikai

da?u no t?s, apdro?in??anas sabiedr?ba segs atliku?o da?u. Tarifa likme

muitas nodevu un nodok?u apmaksas apdro?in??anai ir l?dz 5% no muitas

nodevas apjoma.

3. Za?? karte.

Za?? karte – braucieniem uz ?rzem?m. Za?? karte ir motoriz?t?

transporta l?dzek?a vad?t?ja civiltiesisk?s atbild?bas apdro?in??anas

polise. T? ir vad?t?ja atbild?bas apdro?in??ana par citai personai vai t?s

mantai nodar?to kait?jumu. Za?? karte ir sp?k? valst?s, kas pievienoju??s

Za??s kartes konvencijai. Ja Za??s kartes ?pa?nieks ir izrais?jis satiksmes

negad?jumu k?d? no konvencijas valst?m (iz?emot savu m?tnes zemi), tad vi?a

viet? kompens?ciju satiksmes negad?jum? cietu?ajai pusei maks?

apdro?in?t?js. Kompens?cijas veidu un apm?ru regul? t?s valsts likumdo?ana,

kur? noticis satiksmes negad?jums, daudz?s valst?s apdro?in?t?ja

izmaks?jam?s atl?dz?bas apm?rs nav ierobe?ots. Za?? karte nedod ties?bas

t?s ?pa?niekam sa?emt kompens?ciju par sava motoriz?t? transporta l?dzek?a

remonta izdevumiem, t?p?c ieteicams papildus apdro?in?t ar? to transporta

l?dzekli, ar kuru Za??s kartes ?pa?nieks izbrauc uz ?rzem?m. Za?o karti var

ieg?d?ties laika periodam no 15 dien?m l?dz 1 gadam: Eiropas valst?m

kopum?, k? ar? atsevi??i Polijai.

4. Automa??nas apdro?in??ana boj?juma gad?jumam.

Automa??nas boj?jumu gad?jumam apdro?in??anas sabiedr?ba BALTA pied?v?

divus apdro?in??anas pamatveidus. Viens ir izdev?g?ks jaun?m un d?rg?m

automa??n?m, otrs vair?k piem?rots lietotu automa??nu apdro?in??anai.

Automa??nu apdro?in??ana vis? pasaul? ir ?oti riskants apdro?in??anas

veids. Latvij? riska faktoriem j?pieskaita ar? slikt? ce?u kvalit?te un

autovad?t?ju zemais kult?ras l?menis. Nav nosl?pums, ka Latvij? da?u marku

un mode?u automa??n?m ir palielin?ts risks b?t nozagt?m vai iek??t

satiksmes negad?jum?. Lietotas automa??nas nov?rt? kop?gi Apdro?in??anas

noteikumi lietot?m automa??n?m paredz proporcion?lo atl?dz?bu, kas

pamatojas uz vieno?anos starp apdro?in?juma ??m?ju un apdro?in??anas

sabiedr?bu par apdro?in?juma summas izv?li. ?aj? gad?jum? katrai

automa??nas deta?ai ir zin?ms ?patsvars apdro?in?juma summ?, un klients

pats var noteikt ?o saska?ot?s summas apm?ru, lai iesp?jam?s av?rijas

gad?jum? ieg?tu sev v?lamo atl?dz?bu naud?. Par apdro?in?juma summas

lielumu abas puses vienojas, ?emot v?r? da??dus automa??nu katalogus,

cenr??us un visp?r?jo tirgus konjunkt?ru. Apdro?inot vienu automa??nu,

apdro?in??anas polise klientam var tikt izrakst?ta uz vietas un l?gums

uzreiz st?jas sp?k?. Nosl?dzot liel?ku l?gumu, piem?ram, ar juridisku

personu, nepiecie?ams r?p?g?ks sagatavo?anas darbs. Vid?j? tarifu likme

vieglo automa??nu apdro?in??anai boj?jumu gad?jum? ir apm?ram 2,5%–6% no

apdro?in?juma summas, kravas automa??n?m t? ir 2%–5%. Atl?dz?ba atbilsto?i

re?lajiem zaud?jumiem Otrs apdro?in??anas veids boj?jumu gad?jum? paredz

atl?dz?bu atbilsto?i re?lajiem zaud?jumiem, apmaks?jot remontu attiec?g?s

automa??nas markas d?lera servisa t?kl? vai cit? autoservis?, ja par to

pan?kta attiec?ga vieno?an?s starp klientu un apdro?in??anas sabiedr?bu.

Jebkur? gad?jum? sabiedr?bai noteico?ais faktors ir teicama remonta

kvalit?te un jebkura autodarbn?ca to nodro?in?t nevar. Ja klients v?las,

iesp?jama atl?dz?bas sa?em?ana naud? atbilsto?i neatkar?gas ekspertu firmas

kalkul?cijas aktam. V?rt? eksperti Jaun?ku vai d?rg?ku automa??nu v?rt?bu

sabiedr?ba nosaka p?c pirk?anas — p?rdo?anas dokumentiem vai ar? izmanto

neatkar?gas ekspertu firmas v?rt?jumu, ta?u jebkur? gad?jum? nov?rt?jumam

j?b?t pie?emamam ab?m pus?m. Atkar?b? no automa??nas v?rt?bas,

apdro?in??anas sabiedr?ba nosaka apdro?in?juma summu un iesaka, pret k?diem

riskiem to b?tu v?lams apdro?in?t. Automa??na tiek apskat?ta — vai nav

iepriek??ji boj?jumi, sal?dzin?ti numuri, p?rbaud?ta signaliz?cijas esam?ba

utt. Ekspertu firma nav saist?ta ar k?du no apdro?in??anas sabiedr?b?m vai

autotirgot?jiem, t?p?c var nov?rt?t automa??nu, ?emot v?r? vid?jos

statistiskos datus par noveco?anos u.c. faktorus. Eksperti veic ar?

boj?jumu nov?rt??anu iesp?jam?s av?rijas gad?jum?, un prakse liecina, ka

apr??in?t? summa ir ?oti tuvu remonta izmaksai, k?da t? b?tu autoriz?taj?

servis?. Kontrol? remontdarbu gaitu Apdro?in??anas sabiedr?ba kontrol?

remontdarbu izpildi, jo vienm?r past?v iesp?ja, ka remontdarbu laik?

atkl?jas da??di sl?ptie defekti, kurus nevar redz?t pirm?s ekspertu

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.