реферат, рефераты скачать
 

Strahovanie zizni


apdro?in?tas personas iest??anos re?istr?t? laul?b? vai nodz?vo?anu

lidz 21 gadam .

Apdro?in??anas nodro?in?jumu p?c apdro?in??anas l?guma sa?ems

apdro?in?tais .

Noteikt?jos gad?jumos ties?bas uz nodrosinajuma sa?em?anu ir

apdro?in??anas ??m?jam . Apdro?in?tais sa?em ar? apdro?in??anas izmaksas

saist?b? ar vesel?bas zaud?jumu , ja tas paredz?ts l?guma noteikumos ,

un izmaksu summas p?c l?guma .

Apdro?in?ta n?ves gad?jum? apdro?in??anas summas tiek izmaks?tas

apdro?in??anas ??m?jam vai apdro?in?ta mantiniekiem , k? noteikts

apdro?in??anas ligum? . Lai sa??mtu apdro?in??anas nodro?in?jumu

apdro?in??anas sabiedr?b? j?iesniedz dokumentus , kas apstiprina

apdro?in??anas l?guma nosl?g?anas faktu , iemaksu samaks??anu ,

apdro?in??anas gad?juma esam?bu un to , ka personai ir ties?bas sa?emt

apdro?in??anas nodro?in?jumu .

2. 3. Rentes (annuit?tes ) apdro?in??ana .

Annuit?tes apdro?in??ana , rentes vai pensijas apdro?in??ana – dz?v?bas

apdro?in??anas veidi , kas ir saistiti ar apdro?in?t?ja saist?b?m

izmaks?t apdro?in??anas nodro?in?jumu apdro?in??anas ??m?ja vai

apdro?in?ta nodz?vo?anas gad?jum? l?dz vecumam ( termi?am) , kas ir

paredz?ts apdro?in??anas ligum? .

Parastaj? dz?v?bas apdro?in??anas l?gum? uz apdro?in?ta “nodz?vo?anu “

, apdro?in?t?ja saist?bas s?kas apdro?in??anas termi?a beig?s paredz

vienlaiku apdro?in??anas izmaksu apdro?in??anas summas apm?r? , kas

nor?d?ta apdro?in??anas l?gum? .

Apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? ,vi?a mantiniekiem b?s izmaks?ta

summa iemaksu rez?rves apm?r? ( p?c l?guma ), kura , k? parasti , ir

palielin?ta par ien?kuma normu , kas ir paredz?ta apr??inot

apdro?in??anas tar?fus . Ja ar apdro?in??anas noteikumiem paredz?tas

apdro?in?t?ja saist?bas veikt apdro?in??anas izmaksu apdro?in??anas

??m?ja naves gad?jum? , tad norad?t?m person?m b?s izmaks?ta

apdro?in??anas summas piln? apm?r? , kas ir noteikts apdro?in??anas

l?gum? .

Nosl?dzot t?dus l?gumus , kop?ja samaks?tu apdro?in??anas iemaksu

summa ( vai vienlaikus iemaks?ta apdro?in??anas pr?mija ) ir maz?ka ,

nek? apdro?in??anas summa , par ien?kuma no invest?tiem sakr?tiem

l?dzek?iem lielumu . Jo augst?k ir ien?kuma norma , kas ir paredz?ta

apr??inot apdro?in??anas tar?fu , jo maz?ku apdro?in??anas iemaksu

j?samaks? apdro?in??anas ??m?jam .

Dz?v?bas apdro?in??anas l?gumos ar noteikumu par apdro?in?tas personas

“nodz?vo?anu” l?dz termi?a beig?m , ir iesp?jama apdro?in??anas pr?mijas

iemaksa vienlaikus , k? ar? k?tru m?nesi , ceturksni vai cit?da veid? ,

k? ir ?rti apdro?in??anas ??m?jam un apdro?in?t?jam . T?da gad?jum?

notekts iemaksu periodiskums ietekm? iemaksu apm?ru , t?p?c ka t?s ir

saist?ts ar noteiktas ien?kuma normas pielieto?anu fakt?ski sakr?tai

apdro?in??anas iemaksu rezervei , t?t?d ietkm? apdro?in??anas summas

sakr??anas procesu ,kurai apdro?in??anas termi?a beig?s j?atbilst

apm?ram , kas noteikts apdro?in??anas l?gum? .

Literat?r? par apdro?in??anu t?du dz?v?bas apdro?in??anu , pie kuras

apdro?in?t?js atbild par saist?b?m veikt vienlaiku apdro?in??anas summas

izmaksu apdro?in?tai personai nodz?vojot l?dz apdro?in??anas termi?a

beig?m , sauc par kapit?la apdro?in??anu .

At?kir?b? no kapit?la apdro?in??anas annuit?tes apdro?in??anu ,

pensiju apdro?in??anu pie?emts saukt par rentes apdro?in?sanu .

??s nosaukums , kas apvieno pl??u da??du apdro?in??anas veidu grupu ,

atspogu?o galveno apdro?in??anas saist?bas sat?ru p?c rentes

apdro?in??anas l?gumiem ; pien?kot termi?am , kas ir noteikts

apdro?in??anas l?gum? , iest?jas apdro?in?t?ja saist?bas veikt

apdro?in??anas ??m?jam (apdro?in?tam ) apdro?in??anas nodro?in?juma

izmaksu fikset? summ? noteiktaj? laika period? , t .i ., “rentes” uz

sakr?tu apdro?in??anas izmaksu rezervi .

Pats t?rmins “annuit?te “ (v?c. annuitat ), no l?ti?u t?rmina “annuitas

“ , kas noz?me ikgad?js rentes maks?jums .

Apdro?in??anas ??m?js p?c rentes apdro?in??anas l?gumiem var b?t

fiziska persona, kura nosl?dz l?gumu sav? lab? vai 3. personu lab?

(apdro?in?tie) , vai juridiskas personas , kuras nosl?dz apdro?in??anas

l?gumu 3. personu lab? .

Rentes (annuit?tes ) apdro?in??anas m?r?is - apdro?in?tas personas

mantisko intere?u aizsarg??ana , kas saist?tas ar dz?v?bu , darbasp?ju

un pensijas nodro?in?jumu . Apdro?in??anas l?gumi , kas parasti tiek

sl?gti ar person?m darbasp?j?g? vecum? , lai nodro?in?tu vecumdien?s vai

citos apst?k?os t?da ien?kumu l?me?a saglab??anu, kas bija iesp?jams pie

akt?vas darba dz?ves . Ne maz?k izpl?t?ti ir annuit?tes apdro?in??anas

l?gumi 3.personu lab?, kurus , piem?ram , sl?dz t?vi radinieki b?rnu lab?

savas n?ves gad?jum? .

Apdro?in??anas risks rentes apdro?in??anas l?gumos , t?pat , k? citos

dz?v?bas apdro?in??anas veidos ir saist?ts ar apdro?in??anas ??m?ja

nodz?vo?anu l?dz termi?am , kas noteikts l?gum? .Ja l?gums tiek sl?gts

3.personas lab? , tad apdro?in?t?ja saist?bas var b?t saist?tas ar

noteikumu apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? veikt izmaksas 3. personai

.

Apdro?in??anas summas forma rentes apdro?in??anas l?gumos b?tiski

at??ir?s no jebk?ra cita dz?v?bas apdro?in??anas veida .K? zin?ms ,

apdro?in??anas summa – t?s ir summa , kur?s robe??s apdro?in?t?js n?s

saist?bas apdro?in??anas ??m?ja priek?? izmaks?t apdro?in??anas izmaksu ,

iest?joties noteikt?jiem gad?jumiem , kuri ir noteikti ar l?gumu .

Rentes apdro?in??anas l?gum? apdro?in??anas summa – apdro?in??anas

nodro?in?juma (annuit?tes ) summa , kuru j?izmaksa apdro?in??anas ??m?jam

ar noteiktu l?gum? periodiskumu .

Apdro?in??anas l?gums st?jas sp?k? , kad apdro?in??anas ??m?js samaks?s

apdro?in??anas iemaksu , un apdro?in?t?ja saist?bas izmaks?t

apdro?in??anas izmaksu var b?t tikai gad?jum? , ja apdro?in??anas

iemaksas , noteikt?s apdro?in??anas l?gum? tiek samaks?tas apdro?in??anas

??m?jam piln? apm?r? .Rentes apdro?in??anas l?gumu ?patn?ba ir t?da , ka

apdro?in?t?ja saist?bas par apdro?in??anas izmaksu (annuit?ti )

noteiktaj? apm?r? var st?ties ne agr?k , ka apdro?in??anas ??m?js

samaks?s visas l?gum? paredz?tas iemaksas . T?p?c rentes apdro?in??anas

l?gumos tiek pie??mts at??irt divus periodus : apdro?in??anas iemaksu

samaks??anas periods un apdro?in??anas annuit?tes izmaksas periods .Starp

??diem periodiem var b?t ar? t? saucamais uzgaidu periods .

T?pat , k? citos dz?v?bas apdro?in??anas veidos apdro?in??anas

iemaksu samaks??anas periodiskums tiek noteikts p?c abu pu?u vieno?anos ,

un var b?t ikm?ne?a , ikceturk??a , k? ar? ikgada iemaksu samaks??ana .

Apdro?in??anas pr?mija var b?t samaks?ta ar? vienlaikus . T?s dod

apdro?in??anas ??m?jam ties?bas sa?emt “ t?l?t?jas “ annuit?tes .

Parasti apdro?in??anas ??m?jam ir ties?bas main?t annuit?tes apm?ru ,

izmaksas periodiskumu iemaksu rezerves “sakr??anas “ noteikumus p?c

apdro?in??anas l?guma. Piem?ram , ja izmain?jas apdro?in??anas ??m?ja

ien?kumi , un vi?s iepriek? nosl?dza l?gumu ar noteiktiem ikm?ne?a

iemaks?m , iemaksu apm?rs var b?t samazin?ts samazinot annuit?ti vai

iemaksu samaksa var b?t p?rtraukta, bet annuit?tes apm?rs b?s

p?rapr??in?ts ?emot v?r? faktiski sakr?to apdro?in??anas rezervi .

T?pat , k? citos dz?v?bas apdro?in??anas veidos , p?c annuit??u

apdro?in??anas l?gumiem ar apdro?in?ta nodz?vo?anas l?dz noteiktam

termi?am noteikumu , ja pirmslaika tiek p?rtraukts l?gums p?c

apdro?in??anas ??m?ja vai apdro?in?t?ja iniciat?vas , tad apdro?in??anas

??m?jam ir ties?bas sa?emt izmaksu summu . Izmaksas summas apm?rs ir

atkar?gs no faktiski samaks?t?m iemaks?m , l?guma darb?bas termi?a un no

pielietotas ien?kuma normas . Bet l?gum? var b?t noteikts , ka

apdro?in??anas ??m?ja ties?bas uz izmaksas summu st?jas sp?ka ne t?l?t

p?c apdro?in??anas l?guma st??anos sp?k? , bet p?c noteikta laika ,piem

., p?c gada . Iz??mums , ja p?c l?guma , apdro?in??anas pr?mija tiek

samaks?ta vienlaikus .

2.3.1. Rentes apdro?in??anas noteikumi .

T?l?t?ja annuit?te uz m??u. Apdro?in??anas pr?mija tiek samaks?ta ar

vienlaiku maks?jumu , un apdro?in?t?ja saist?b?m samaks?t apdro?in??anas

izmaksu j?b?t ?stenotam nekav?joties , ar noteiktu periodiskumu , piem .,

ikgadu . T?da gad?jum? izmaksas t?rpin?sies apdro?in??anas ??m?ja m??as

g?rum? . T?da annuit?te var b?t kop?ga , piem ., laul?tajam p?rim , un

viena n?ves gad?jum? izmaksas t?rpin?sies otra m??as g?rum? .

Atlikt? annuit?te uz m??u . T?das apdro?in??anas noteikumi var b?t

saist?ti ar apdro?in??anas ??m?ja saist?bu samaks?t apdro?in??anas

pr?miju ar vienlaiku maks?jumu vai noteiktaj? laika period? (

apdro?in??anas iemaksu samaks??anas period?) . Atlikt? annuit?te vienm?r

paredz , ka l?gum? ir uzgaides periods starp apdro?in??anas iemaksu

periodu beig?m un annuit??u izmaksu s?kumu . No noteikta ar l?gumu datuma

apdro?in??anas ??m?jam ir ties?bas uz annuit?tes sa?em?anu , kads tiek

izmaks?ts m??a g?rum? ar periodiskumu un apm?r? , kas paredz?ts l?gum?

.

L?gum? tiek noteiktas apdro?in??anas ??m?ja mantinieka (labumg?v?ja )

ties?bas sa?emt izmaksas summu , apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum?

uzgaides period? , kas ietekme apdro?in??anas izmaksas apm?ru .

Palaiku annuit?te ( t?l?t?ja vai atlikta )

Apdro?in?t?ja saist?bas par apdro?in??anas izmaksu tiek noteiktas uz

ierobe?otu laika periodu . Apdro?in??anas pr?mijas samaks??ana var b?t

veikta ar vienlaiku maks?jumu vai pa da??m , ka ar? var b?t paredz?ts

uzgaides periods . Diezgan bie?i palaiku annuit?tes apdro?in??anu izmanto

vec?ki , sl?dzot l?gumu b?rna lab? , piem ., b?rna izgl?t?bas period? .

Annuit?tes apdro?in??anas pamatnoteikumi var b?t papildin?ti , piem.,

ar noteikumu , ka apdro?in??anas ??m?js piedal?sies apdro?in?t?ja

ien?kum? . Apdro?in??anas ??m?ja piedal?sanos apdro?in?t?ja ien?kum?

at??ir?s no ien?kuma normas , kas tiek ?emta v?r? apr??inot

apdro?in??anas iemaksu p?c dz?v?bas apdro?in??anas l?gumiem .

Jesp?ja apdro?in??anas ??m?jam piedal?ties apdro?in??anas sabiedr?bas

ien?kum? ir atkar?ga no t?s darb?bas finansu rezult?tiem un ir

iesp?j?mais apdro?in??anas l?guma papildnoteikums .

Ar? tad , ja apdro?in?t?js cie? faktiskus zaud?jumus , apdro?in?t?ja

pien?kums ir nodro?in?t pamatsaist?bas izp?ld??anu – annuit?tes izmaksu

apm?r? , kas ir paredz?ts apdro?in??anas l?gum? un ir apr??in?ts iz?jot

no pastav?gas ien?kuma normas .

Annuit?tes apdro?in??ana var b?t papildin?ta ar apdro?in??anas ??m?ja

un apdro?in?t?ja vieno?anos par apdro?in??anu no nelaimes gad?jumiem .

T?pat k? citie dz?v?bas apdro?in??anas veidi , rentes apdro?in??anas

l?gumi var b?t sl?gti kalekt?va vai cilv?ku grupas lab? .

T?da veida apdro?in??an? ir priek?roc?bas apdro?in??anas ??m?jam ,

3.person?m un apdro?in?t?jam . Apdro?in?t?jam rentes apdro?in??anas

l?guma sl?gsana noz?me b?tisku apdro?in??anas loka palielin??anu un dauz

dro??kus apdro?in??anas ?steno?anas rezult?tus .T?di l?gumi tiek sl?gti

darbinieku lab? , t?tad v?selu personu lab? . T?s viss ?auj b?tiski

samazin?t apdro?in??anas tar?fu apm?rus un t?da veid? apdro?in??anu

padar?t par pie?jamu apdro?in??anas ??m?jam .

At??ir?b? no dz?v?bas apdro?in??anas l?gumiem, kuras tradicion?lais

pamatm?r?is – nodro?in?t mantiskas apdro?in??anas ??m?ja mantinieku

intereses , rentes apdro?in??anas gad?jum? tiek garant?ta intere?u

nodro?in??ana un apdro?in??anas ??m?ja (apdro?in??anatas personas )

ien?kums dz?v?bas laik? .

2.4. Pensijas apdro?in??ana

Pensijas apdro?in??anas gad?jum? apdro?in??anas nodro?in?juma

pamatizmaksas tiek veiktas , kad apdro?in??anas ??m?js ir sasniedz?s

pensijas vecumu . ?is noteikums nav oblig?ts , t?p?c ka puses var noteikt

vecumu , no kada var s?kt izmaks?t apdro?in??anas nodro?in?jumu vai renti

p?c apdro?in??anas l?guma noteikumiem .

Pensijas apdro?in??ana , k? jebk?da dz?v?bas apdro?in??ana , ir

saist?ta ar ilgtermi?a l?gumu un ar apdro?in?tas personas nodz?vo?anu

(n?vi ) l?dz noteiktam vecumam , kas ir noteikts ar l?gumu . Pensijas

apdro?in??anas l?gums var ar? iek?aut sev? cita veida riskus , piem ., no

nelaimes gad?juma vai no n?ves gad?juma .

Pensijas apdro?in??anas l?gums var b?t nosl?gts ar fizisk?m un

juridisk?m person?m. Pensijas apdro?in??anas l?gums var b?t sl?gts vienai

personai citas personas lab? .

Apdro?in??anai , k? parasti , tiek pie??mtas personas neatkar?b? no

v?sel?bas st?vok?a uz momentu , kad tiek sl?gts l?gums .

Apdro?in??anas summa l?gum? ir noteikta periodisko apdro?in??anas

izmaksu apm?r? , t . i . , t?ko?u izmaksu , vai annuit?tes veid? .

Pensijas apdro?in??anas l?gumos tos var saukt par pensij?m .

Apdro?in??anas pr?mija var b?t iemaks?ta ar periodiskiem maks?jumiem

vai vienlaikus .

Pensijas apm?rs , kuru sa??ms apdro?in?ta persona ir atkar?gs no 4

pamatnosac?jumiem :

No samaks?to apdro?in??anas pr?miju apm?ra ;

No gadu daudzuma , kas p?riet no apdro?in??anas l?guma sl?gsanas

momenta ( un pirmas iemaksas ) l?dz pensijas izmaksu s?kumam : jo liel?ks

ir sakr??anas periods , jo liel?ka ir sakr?ta summa un augst?ks var but

sa??mtas pensijas apm?rs ;

No apdro?in?tas personas vecuma :jo vec?ka ir apdro?in?ta persona , jo

maz?ks b?s uzkr??anas periods , jo liel?kai j?b?t apdro?in??anas iemaksai

;

No apdro?in?tas personas dzimuma : t?s ietekm? pensijas apm?ru , t?p?c

ka tas ir saist?ts ar apdro?in?tas personas dz?ves m??as g?rumu ; noteic

pensijas izmaksu perioda g?rumu un tam nepiecie?amo apdro?in??anas fondu

.

Parasti apdro?in??anas sabiedr?bas dod iesp?ju izv?l?ties visizdev?g?ko

pensijas apdro?in??anas programmas klientam .

Ir ar? citi pensijas apdro?in??anas varianti :

?imenes apdro?in??ana . ??j? veida apdro?in??an? var izdal?t kop?gas

rentes par labu vienai vai d??iem labumg?v?jiem , kas tiek izmaks?tas

l?dz viena no vi?am n?ves gad?jumam , un kop?gas rentes vai pensijas ,

kas tiek izmaks?tas l?dz tam laikam , kam?r kaut vai viens no

labumg?v?jiem ir dz?vs . T?da veid? rentes tiek izmaks?tas apdro?in?tai

personai visa m??a g?rum? , bet p?c n?ves ar? visa m??a g?rum?

noteiktaj?m labumg?v?jam .

L?gumi ar past?v?gu renti . Rentes apm?rs nemain?s apdro?in?tas

personas visa m??a garum? .

L?gumi ar palielin?to renti . Progres?vas rentes apmers var

palielin?ties arifmetisk? vai ?eometrisk? progresij? atkar?b? no tar?fa

likmes apr??in??anas pa??miena .

Garant?ta renta uz m??u . Apdro?in?t?js ap??mas nodro?in?t noteiktajam

polis? labumg?v?jam palaiku renti vai t?s ekvival?ntu vienlaikus

izmaks?tas apdro?in??anas summas veid? p?ragras apdro?in?tas personas

naves gad?jum? .T?da veid? , ja apdro?in??anas ??m?js ir samaks?jis

augstu vienlaiku pr?miju , bet p?c tam nomira , nesa??mot renti vai

sa??mot tikai nelielu summu , tad ??das rentes veid? iemaks?ta nauda

nepaz?d?s , bet tiek izmaks?ta noteiktajam apdro?in??anas labumg?v?jam .

Polises redukcija noz?me apdro?in??anas summas apm?ra samazin??anu ,

ja tiek p?rtrauktas apdro?in??anas iemaksas un ir sagl?b?ts

apdro?in??anas l?gums . Apdro?in??anas ??m?js var p?rtraukt iemaksu

samaks??anu , bet l?gums neb?s p?rtraukts at??ir?b? no analo?iskiem

gad?jumiem citos apdro?in??anas veidos . Apdro?in??anas summa samazin?jas

proporcion?li jau samaks?to iemaksu da?ai attiec?b? pret pilnu iemaksu

summu , k?du j?samaks? p?c l?guma . Ligums t?rpin? darboties , bet bez

apdro?in??anas ??m?ja saist?bam samaks?t iemaksas un ar maz?ku

apdro?in??anas summu , nek? ta bija sl?dzot l?gumu .

Cits apdro?in??anas pensijas iesp?jamais noteikums ir reduc?ta polisa

atjauno?ana , kas atkal sa??ms iepriek??jus raksturojumus , ja

apdro?in??anas ??m?js samaks?s visas neiemaks?tas pr?mijas un noteiktu

tehnisko procentu .

Apdro?in??anas ??m?js var p?rtraukt apdro?in??anas pr?miju iemaksu ,

piem ., ja nav pietiek?mi n-s l?dzek?u , bet sagl?b? ties?bas atjaunot

savu polisi s?kotn?j? veid? jebkur? vi?am piem?rot? moment? .

P?c noteiktaja ar ligumu termi?a ( k? parasti , p?c 2 gadiem no

apdro?in??anas l?guma sl?g?anas ) apdro?in??anas ??m?js var sa??mt

izmaksu summu . Izmaksu summas apm?rs noteikts k? iemaksu summa , kas ir

iemaks?t? l?dz l?guma p?rtrauk?anas momentam , ar at??mtiem apdro?in?t?ja

izdevumiem par dar?jumiem . Izmaksas summas sa??m?ana noz?me

apdro?in??anas l?guma p?rtrauk?anu .

Apdro?in??anas sabiedr?ba var pied?v?t savam klientam s?kojo?o

atvieglojumu . Ja klients apdro?in?ja pats sevi un nelaimes gad?juma

rezult?t? , kas noticis apdro?in??anas termi?a laik? , k??st par ival?du

, vi?? tiek atbr?vots no n?ko?o pr?miju iemaksam . Apdro?in??anas summas

apm?rs ??j? gad?jum? nesamazin?sies .

Apdro?in??anas izmaksu pamatvari?nti :

a) apdro?in??anas izmaksas notiek noteikta periodu laik? ;

b) apdro?in??anas izmaksas notiek t?l?t?ji , izp?ldot apdro?in??anas

??m?jam saist?bas samaks?t pr?miju .

c) rente tiek izmaks?ta k?tra noteikt? ar l?gumu perioda s?kum? (m?ne?a ,

gada utt .);

d) rente tiek izmaks?ta par izbeigto periodu ( m?nesis , gads utt .)

Apdro?in??anas sabiedr?bas klienti , kas ir visieinteres?ti dotaj?

rentes veid? ir pusm??a cilv?ki , kuri ar pr?mijas iemaksu v?las

nodro?in?t sev ien?kumu pensijas uz m??u (rentes ) veid? .

3. LATVA un R?GAS FENIKSS apdro?in??anas sabiedr?bu dz?v?bas

apdro?in??anas pied?v?jumi .

3.1. Apdro?in??anas sabiedr?bas LATVA uzkr?jo?? dz?v?bas

apdro?in??ana .

Cilv?kam ir da??das iesp?jas, k? ieguld?t savu naudu: bank?s,

v?rtspap?ros, nekust?maj? ?pa?um?.AAS LATVA pied?v? vienu no pasaul?

popul?r?kajiem un stabil?kajiem naudas ieguld??anas veidiem – uzkr?jo?o

dz?ves apdro?in??anu. Uzkr?jo?? dz?ves apdro?in??ana vienlaic?gi sev?

apvieno gan dz?v?bas apdro?in??anu, gan uzkr?jumu veido?anu. L?dz ar

pirm?s apdro?in??anas iemaksas veik?anu sp?k? st?jas apdro?in??ana. Tas

noz?m?, ka apdro?in?t? n?ves gad?jum? pieder?gajiem tiks izmaks?ta pilna

apdro?in??anas summa. Savuk?rt, ja apdro?in??anas l?guma laik?

apdro?in??anas gad?jums nav iest?jies apdro?in?tajai personai tiek

izmaks?ta visa apdro?in??anas summa k? ar? pe??as procenti par uzkr?to

kapit?lu.

3.1.1.Dz?ves apdro?in??ana b?rnu izgl?t?bai

Uzkr?jo?? programma “5+5”

Maksas izgl?t?ba ar? Latvij? k??st par realit?ti, diem??l ne katrs to

var at?auties.Vai J?s v?laties lai J?su b?rns sa?emtu kvalitat?vu

augst?ko izgl?t?bu? Ta?u par to n?kas g?d?t jau laikus. AAS LATVA pied?v?

?o ieceri p?rv?rst realit?t?, nosl?dzot dz?ves apdro?in??anas l?gumu, kas

atvieglos b?rnam m?c?b?m nepiecie?amo naudas l?dzek?u uzkr??anu.

Programma atvieglo vec?kiem sakr?t finanses, kas b?rnam b?s nepiecie?amas

augst?k?s izgl?t?bas ieg??anai vai patst?v?gas dz?ves uzs?k?anai. Katram

no b?rna vec?kiem vai citiem radiniekiem tas ?obr?d izmaks?s tikai 5

latus m?nes?. T? patiesi nav liela summa, lai garant?tu J?su b?rna

n?kotnes labkl?j?bu.

Programmas priek?roc?bas

No iemaks?taj?m pr?mij?m J?s g?siet garant?to pe??u un iesp?ju sa?emt

da?u no LATVAS pe??as.Programma pal?dz sistematiz?t b?rna izgl?t?bas

finans?jumu J?su ?imenes bud?et?. L?guma darb?bas laik? J?s varat main?t

uzkr?jam?s summas apm?ru, t?s val?tu, k? ar? pr?miju maks?jumu termi?u un

bie?umu. Vec?ka vai radinieka zaud?juma gad?jum?, turpm?kie pr?miju

maks?jumi nav j?veic, b?rns l?gum? noteiktaj? datum? sa?ems visu l?guma

summu.Vienlaic?gi b?rnu var apdro?in?t pret nelaimes gad?jumiem, kas

vec?kiem ir finansi?li izdev?g?k, nek? ieg?d?joties atsevi??u nelaimes

gad?jumu apdro?in??anas polisi. B?rns sa?em ar? papildus pabalstu vec?ku

vai radinieku zaud?juma gad?jum?.

Papildapdro?in??anas iesp?jas

Palielinot apdro?in??anas iemaksas aptuveni par 1 latu m?nes?, l?gum?

papildus var iek?aut:

Pabalstu apdro?in?t? vec?ka vai radinieka zaud?juma gad?jum? LATVA

izmaks?s b?rnam v?l papildus ikgad?jos pabalstus l?dz b?rna 15 vai 18

gadu vecuma sasnieg?anai.

Nelaimes gad?jumu papildapdro?in??ana, kas ir finansi?li izdev?g?k nek?

ieg?d?ties atsevi??u nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi. LATVA Jums

pied?v?s piem?rot?ko nelaimes gad?jumu apdro?in??anas variantu.

Uzkr?t?s summas izmaks??ana

Kad b?rns ir sasniedzis 15 vai 18 gadu vecumu, LATVA uzkr?to naudas

summu kop? ar pe??as procentiem izmaks? ?etru gadu laik? stipendiju veid?

vai vienreiz?j? maks?jum?. Apdro?in?t? vec?ka vai radinieka zaud?juma

gad?jum? turpm?kie pr?miju maks?jumi nav j?veic un l?gum? noteiktaj?

datum? LATVA izmaks?s J?su b?rnam visu l?gum? noteikto naudas

summu.Neatkar?gi no atl?dz?b?s sa?emt?s summas lieluma, l?guma termi?a

beig?s b?rns sa?ems visu uzkr?to naudas summu un pien?ko?os pe??as

procentus.

3. 1. 2. Uzkr?jo?? dz?ves programma “KLASIKA “

Akt?vaj? dz?ves posm? m?s katrs esam pieradis pie noteikta ien?kuma un

komforta l?me?a. Nenoliedzami, to v?lamies saglab?t p?c iesp?jas ilg?k.

Ta?u Latvijas demogr?fisk? situ?cija, kad arvien samazin?s darba akt?vo

personu un palielin?s pension?to personu skaits, nevie? cer?bas ar valsts

garant?to pensiju iev?rojamu pieaugumu.

LATVA pied?v? programmu “Klasika” lai b?tu dro?iem par savu n?kotni.??

programma pal?dz?s Jums ilgtermi?? izveidot finansu l?dzek?u uzr?jumu un

?aus ar? p?c akt?v? dz?ves perioda saglab?t ierast?s dz?ves kvalit?tes un

komfortu. M?nes? ietaup?tie da?i lati pietiks, lai papildus valsts

garant?tai pensijai sev nodro?in?tu ierastos iztikas l?dzek?us.

Programmas priek?roc?bas

J?s varat b?t dro?s par savu vecumdienu finansi?lo labkl?j?bu.Programma

pal?dz sistematiz?t vecumdienu finansu labkl?j?bas nodro?in??anu J?su

bud?et?.No iemaks?taj?m pr?mij?m J?s g?siet garant?to pe??u un iesp?ju

sa?emt da?u no LATVAS pe??as.J?s varat papildus apdro?in?ties nelaimes

gad?jumiem, kas ir finansi?li izdev?g?k nek? ieg?d?ties atsevi??u

nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi.J?s varat sa?emt aizdevumu, t?

apjoms atkar?gs no iemaks?taj?m pr?mij?m.L?guma darb?bas laik? J?s varat

main?t uzkr?jam?s summas apm?ru, t?s val?tu, k? ar? pr?miju maks?jumu

termi?u un bie?umu. J?s varat b?t dro?s, ka J?su sakr?t? nauda nepazud?s,

to var?s sa?emt ar? J?su nor?d?tais mantinieks.Regul?ri veicot iemaksas,

J?s k??stat par patst?v?go LATVAS klientu, kas paver Jums iesp?ju n?kotn?

sa?emt atlaides ar? citiem AG BALTAS apdro?in??anas pakalpojumiem

Papildapdro?in??anas iesp?jas

Palielinot apdro?in??anas iemaksas aptuveni par 1 latu m?nes?, l?gum?

papildus var iek?aut:

nelaimes gad?jumu papildapdro?in??ana, kas ir finansi?li izdev?g?k nek?

ieg?d?ties atsevi??u nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi. LATVA Jums

pied?v?s piem?rot?ko nelaimes gad?jumu apdro?in??anas variantu.

Uzkr?t?s summas izmaks??ana

L?guma termi?a beig?s uzkr?to naudas summu kop? ar pe??as procentiem

LATVA izmaks?s vienreiz?j? maks?jum? vai saska?? ar vieno?anos – pa

da??m.Neatkar?gi no atl?dz?b?s sa?emt?s summas lieluma, l?guma termi?a

beig?s J?s vai J?su nor?d?tais labuma guv?js sa?ems visu uzkr?to naudas

summu un pien?ko?os pe??as procentus.

3.1.3.Uzkr?jo?? dz?ves programma “M?r?a ieguld?jums”

Ik dienas m?s katrs g?d?jam, lai sar?p?tu sadz?v? nepiecie?am?s un

v?lam?s lietas un nodro?in?tu sev arvien pieaugo?u komfortu. Tam

nepiecie?ami iev?rojami l?dzek?i, kuri parasti var?tu b?t vair?k.

Programma “M?r?a ieguld?jums” pal?dz?s izveidot finansu l?dzek?u

uzkr?jumus un nodro?in?ties, lai nelaimes gad?jums vai slim?ba nerad?tu

Jums vai J?su ?imenei finansi?las gr?t?bas. M?nes? ietaup?ti 10 lati

patiesi nav liela summa, ta?u t? var?tu b?t pietieko?a, lai nodro?in?tu

J?su ?imenes n?kotnes finansi?lo stabilit?ti, Jo jaun?ks J?s nosl?gsiet

uzkr?juma l?gumu, jo izdev?g?ki b?s t? nosac?jumi.

Programmas priek?roc?bas

No iemaks?taj?m pr?mij?m J?s g?siet garant?to pe??u un iesp?ju sa?emt

da?u no LATVAS pe??as.Programma pal?dz sistematiz?t finansu stabilit?tes

nodro?in??anu J?su ?imenes bud?et? . J?su ?imene b?s nodro?in?ta . Ja ar

Jums kas nel?gs atgad?sies, tad turpm?kie l?gum? noteiktie apdro?in??anas

pr?mijas maks?jumi vairs neb?s j?veic. Ta?u l?guma termi?a beig?s J?su

nor?d?tais labuma guv?js sa?ems visu l?gum? paredz?to naudas summu.Kr?jot

naudu pie apdro?in?t?ja, J?s vienlaic?gi sa?emat ar? apdro?in??anas

pakalpojumus, kuru paties? v?rt?ba atkl?jas laika gait?.J?s varat sa?emt

aizdevumu, t? apjoms atkar?gs no iemaks?taj?m pr?mij?m.L?guma darb?bas

laik? J?s varat main?t uzkr?jam?s summas apm?ru, t?s val?tu, k? ar?

pr?miju maks?jumu termi?u un bie?umu. Regul?ri veicot iemaksas, J?s

k??stat par patst?v?go LATVAS klientu, kas paver Jums iesp?ju n?kotn?

sa?emt atlaides ar? citiem AG BALTAS apdro?in??anas pakalpojumiem

Papildapdro?in??anas iesp?jas

Palielinot apdro?in??anas iemaksas aptuveni par 1 latu m?nes?, l?gum?

papildus var iek?aut:

nelaimes gad?jumu papildapdro?in??ana, kas ir finansi?li izdev?g?k nek?

ieg?d?ties atsevi??u nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi. LATVA Jums

pied?v?s piem?rot?ko nelaimes gad?jumu apdro?in??anas variantu.

Uzkr?t?s summas izmaks??ana

L?guma termi?a beig?s uzkr?to naudas summu kop? ar pe??as procentiem

LATVA izmaks?s vienreiz?j? maks?jum? vai saska?? ar vieno?anos – pa

da??m.Neatkar?gi no atl?dz?b?s sa?emt?s summas lieluma, l?guma termi?a

beig?s J?s vai J?su nor?d?tais labuma guv?js sa?ems visu uzkr?to naudas

summu un pien?ko?os pe??as procentus.

3.1.4. Programma “Garants “

AAS LATVA pied?v? dz?v?bas riska apdro?in??anu, t.i., apdro?in??anu

praktiski jebkuram n?ves gad?jumam - gan slim?bas, gan nelaimes gad?juma

rezult?t?.

M?su pied?v?jums piem?rots gan fizisk?m, gan juridisk?m person?m.

Apdro?in??anas l?gumu iesp?jams nosl?gt gan uz vienu gadu, gan uzreiz uz

vair?kiem gadiem, piem?ram, uz 5, 10 vai 15 gadiem.

Apdro?in??anas atl?dz?bu var noteikt ne tikai LVL, bet ar? cit?s val?t?s

- USD, EUR.

K?dos gad?jumos ieteicama dz?v?bas riska apdro?in??ana :

1. ja J?s r?p?jaties par savas ?imenes labkl?j?bu un Jums ir svar?ga

nodro?in?t tuviniekus ar naudas l?dzek?iem J?su n?ves gad?jum?

2. ja J?su ?imen? ir viens galvenais naudas peln?t?js, tad apdro?in??anas

atl?dz?ba pal?dz?s atrisin?t finansi?l?s probl?mas, kas rodas apg?dnieka

n?ves gad?jum?,

3. ja esat veiksm?gs uz??m?js un Jums ir izsniegts kred?ts, dz?v?bas riska

apdro?in??ana Jums ir ?pa?i piem?rota - apdro?in??anas polise var b?t gan

k? kred?ta nodro?in?jums, gan k? garantija J?su ?imenei, ka mantiniekiem

nevajadz?s uz?emties kred?tsaist?bas, bet ie??l?tais ?pa?ums paliks

?imenei

4. ja pagaid?m nevarat at?auties uzkr?jo?o apdro?in??anu, t.i., dz?v?bas

apdro?in??anu ar naudas l?dzek?u uzkr?juma veido?anu, tad Jums ir

piem?rota dz?v?bas riska apdro?in??ana, kas izmaks?s iev?rojami l?t?k

5. ja J?su ien?kumi ir stabili, J?su ?imenei pieder ?pa?umi, tad dz?v?bas

riska apdro?in??anas atl?dz?ba J?su ?imenei b?s noder?ga, lai kompens?tu

ar mantojuma sa?em?anu saist?tos izdevumus

6. ja J?su uz??mum? ir kvalific?ti, pieredz?ju?i darbinieki ar labu

izgl?t?bu, bez kuriem uz??muma t?l?ka att?st?ba nav iedom?jama, tad ?o

darbinieku dz?v?bas apdro?in??ana Jums ir b?tiska, r?p?joties par

uz??muma n?kotni

K? izmaks? apdro?in??anas atl?dz?bu

Apdro?in??anas atl?dz?bu izmaks?jam vienreiz?j? maks?jum? polis?

nor?d?tajam labuma guv?jam - fiziskai vai juridiskai personai, vai J?su

mantiniekiem. K? labuma guv?ju J?s varat nor?d?t ne tikai k?du no saviem

tuviniekiem, bet ar?, piem?ram, banku, kura izsniegusi aizdevumu, vai

uz??mumu, kura n?kotne Jums ir svar?ga. Ir iesp?jams nor?d?t vair?kus

labuma guv?jus, katram paredzot noteiktu apdro?in??anas atl?dz?bas da?u.

Apdro?in??anas pr?mija

Apdro?in??anas pr?mija jeb maksa par apdro?in??anu ir atkar?ga no J?su

izv?l?t?s apdro?in?juma summas (atl?dz?bas, kuru izmaks?jam apdro?in?t?s

personas n?ves gad?jum?) un l?guma termi?a.Apdro?in??anas pr?miju

iesp?jams samaks?t vienreiz?j? maks?jum?, nosl?dzot l?gumu, vai maks?t

pak?peniski - katru m?nesi, ceturksni, pusgadu vai vienu reizi gad?.

3. 1. 5. Par darba dev?ja l?dzek?iem

Ja izmantojat darbinieku dz?v?bas apdro?in??anu,- J?s k? darba dev?js

varat r?p?ties par savu darbinieku labkl?j?bu n?kotn?. Pied?v? Darba

dev?jam uzkr?t naudu, vienlaikus apdro?inot gan darbinieku dz?v?bu, gan

darbiniekus nelaimes gad?jum?. J?s varat uz??mumam piesaist?t v?rt?gus

darbiniekus un aizsarg?t person?la izgl?t?b? invest?to. J?su uz??mums g?s

pe??u no naudas uzglab??anas apdro?in??anas sabiedr?b?.J?s varat

palielin?t darbinieku ie??mumus, nepalielinot uz??muma izmaksas, jo

Uzkr?jo??s apdro?in??anas maks?jumi nav apliekami ar valsts oblig?to

soci?lo iemaksu un uz??muma ien?kumu nodokli.

Kad izmaks? apdro?in??anas atl?dz?bu :

Uzkr?jo??s apdro?in??anas l?guma termi?a beig?s apdro?in?tais

darbinieks sa?em uzkr?to naudu un pe??as procentus - vienreiz?j?

maks?jum? vai periodiskos maks?jumos.Apdro?in??anas sabiedr?ba izmaks?

apdro?in??anas atl?dz?bu apdro?in?t? darbinieka ?imenei apg?dnieka

zaud??anas gad?jum?.LATVA izmaks? apdro?in?tajai personai papildu

atl?dz?bu, ja Darba dev?js ir apdro?in?jis darbiniekus nelaimes

gad?jumiem,

Papildu pakalpojumi

7. L?guma laik? J?s l?gum? varat iek?aut jaunus apdro?in?tos, izsl?gt

personas no apdro?in??anas l?guma, k? ar? aizst?t no l?guma izsl?gt?s

personas ar cit?m.

8. Ja v?lieties, uzkr?jumu var veidot val?t?

9. Apdro?in??anas termi?a laik? J?s varat main?t uzkr?jam?s naudas summu,

pagarin?t l?guma termi?u vai main?t pr?miju maks??anas periodus.

Apdro?in??anas pr?mijas

10. Apdro?in??anas maks?jumu jeb apdro?in??anas pr?miju apm?rs ir atkar?gs

no klienta izv?l?t?s uzkr?jam?s summas un apdro?in??anas termi?a.

Pr?mijas var maks?t reizi m?nes?, ceturksn?, pusgad? vai reizi gad?.

Iesp?jamie maks?jumu veik?anas l?dzek?i - uz??muma l?dzek?i, uz??muma un

darbinieka l?dzek?i vai darbinieka l?dzek?i.

3.2. Apdro?in??anas sabiedr?bas R?GAS FENIKSS dz?v?bas apdro?in??ana.

3.2.1 Dz?v?bas apdro?in??ana ar kapit?la uzkr??anu .

|Dz?v?bas apdro?in??an? ar kapit?la uzkr??anu atl?dz?bas tiek |

|izmaks?ta ne tikai tad, ja l?guma darb?bas laik? iest?jas |

|apdro?in?t?s personas n?ves gad?jums, bet ar? l?guma darb?bas |

|perioda beig?s. T?tad ?? apdro?in??ana vienlaic?gi nodro?ina |

|?imeni apg?dnieka zaud?juma gad?jum?, k? ar? finans?jumu |

|vecumdienu apr?pei. Papildus j?min, ka apdro?in??anas atl?dz?ba |

|l?guma darb?bas laik? palielin?s, jo visi l?gumi piedal?s |

|papildus pe??as sadal?. |

| |

|Katram dz?v?bas apdro?in??anas ar kapit?la uzkr??anu l?gumam |

|j?b?t saist?tam ar aizsardz?bu darba sp?ju zuduma gad?jum?. M?s |

|iesak?m darba sp?ju zuduma papildus apdro?in??anu, jo, ja J?s |

|slim?bas vai negad?juma rezult?ta zaud?jat darba sp?jas, Jums |

|nevajadz?s maks?t pr?mijas dz?v?bas apdro?in??anai ar kapit?la |

|veido?anu. |

|Vesel?bas p?rbaudes dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma |

|apdro?in??anai: varat kontakt?ties ar R?gas Fenikss |

|apdro?in??anas sabiedr?bas ?rstu. Vi?? inform?s par |

|vesel?bas p?rbaud?m dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma |

|apdro?in??anai. |

3. 2. 2. Dz?v?bas riska apdro?in??ana .

|Dz?v?bas riska apdro?in??anu var?tu saukt par "t?ro" dz?v?bas |

|apdro?in??anu. T? ir piem?rota, ja J?s v?laties nodro?in?ties |

|tikai n?ves gad?jumam. T? ir ?pa?i piem?rota gados jaun?m |

|?imen?m, kuru ien?kumi v?l ir nelieli un kuriem ir svar?gi b?t |

|finansi?li nodro?in?tiem apg?dnieka zaud?juma gad?jum?, jo, ja |

|apg?dnieks nomirst, no valsts soci?l?s apdro?in??anas var |

|sagaid?t tikai nelielas izmaksas. |

|Pr?mijas, kas maks?jamas par dz?v?bas riska apdro?in??anu, ir |

|?oti izdev?gas. 28 gadus vecs v?rietis par nodro?in?jumu n?ves |

|gad?jum?, kura apjoms ir 50 000 DM un l?guma darb?bas laiks 20 |

|gadu, ik m?nesi maks? 45,75 DM. |

|Dz?v?bas riska apdro?in??anu pirmo 10 gadu laik? var p?rveidot |

|dz?v?bas apdro?in??anu ar kapit?la uzkr??anu bez atjaunotas |

|vesel?bas p?rbaudes un Jums vecum? neb?s j?skaita katrs sant?ms. |

| |

| |

|3.2.3.“Saist?to dz?v?bu “ apdro?in??ana . |

| ?is ?pa?ais dz?v?bas apdro?in??anas veids ir piem?rots |

|laul?tiem p?riem, kuru ?imenes bud?ets ir b?tiski atkar?gi no abu |

|dz?vesbiedru ien?kumiem. T? ir svar?ga, piem?ram, aiz??mumu |

|nodro?in??an?. |

|Apdro?in??anas atl?dz?ba tiek izmaks?ta, kad viena no ab?m |

|apdro?in?taj?m person?m mirst, bet v?l?kais, beidzoties l?guma |

|darb?bas termi?am. |

|Saist?to dz?v?bu apdro?in??anu var nosl?gt ne tikai laul?ti p?ri, |

|bet ar? citas personas, piem?ram dz?vesbiedri, kas dz?vo |

|civillaul?b?, dar?jumu partneri u.c. |

|Vesel?bas p?rbaudes dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma |

|apdro?in??anai: J?s variet kontakt?ties ar apdro?in??anas |

|sabiedr?bas ?rstu. Vi?? inform?s par vesel?bas p?rbaud?m |

|dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma apdro?in??anai . |

Secin?jumi un priek?likumi

1. Dz?v?bas apdro?in??ana - ilgtermi?a apdro?in??ana , saist?s ar kapit?la

uzkr??anos . Apdro?in??ana s?kas p?c apdro?in??anas pr?mijas samaksas .

Apdro?in?t?js var noteikt savu ?pa?u k?rt?bu k?d? termi?? s?kas

apdro?in??ana

2. Dz?v?bas apdro?in??anas termi?? ir ne maz?ks par 1 gadu . Beig?s ir

ties?bas sa?emt visu naudu un plus v?l uzkr?tos procentus .Par l?dzek?u

glab??anu tiek maks?ti procenti .

3. Ja l?guma darb?bas laik? notiek nelaimes gad?jums , tad sa?em visu summu

, k? ar? n?ves gad?jum? sa?em visu naudas summu .

4. Pensijas apdro?in??ana, k? dz?v?bas apdro?in??anas veids – da?a no

soci?l?s apdro?in??anas maks?jumiem (valsts ) . Liel?ko ?patsv?ru ie?em

priv?tie pensiju fondi .

5. Dz?v?bas apdro?in??anas tarifa likmes noteic?ji ir aktu?ri .Nepareiza

tarifa likme ir t?d , ja t? ir par?k augsta vai par?k zema . Ne jebkura

cena ir pie?emama pat?r?t?jam .

Lai uzlabotu dz?v?bas apdro?in??anu

6. J?pied?v? apdro?in??anas ??m?jam iesp?ju izv?l?ties apdro?in??anas

noteikumus , p?c kuriem apdro?in??anas nodro?in?juma izmaksa b?rniem

notiek st?joties pilngad?bas vecum? , sasniedzot noteiktu vecumu , p?c

augst?kas izgl?t?bas beig?anas utt.

7. Garant?t apdro?in??anas nodro?in?juma sa?em?anu piln? apm?r? vai

dal?j?, teko?o izmaksu veid? p?c l?guma , iest?joties apdro?in??anas

gad?jumam .

8. Palielin?t apdro?in?t?ja saist?bu apjomu apdro?in??anas ??m?ja vai

apdro?in?tas personas saslim?an?s gad?jum? , kas noved pie invalidit?tes

, piesk?rt apdro?in??anas ??m?jam ties?bas izv?l?ties apdro?in??anas

saist?bu apm?ru p?c l?guma .

9. Palielin?t apdro?in??anas ??m?ju loku , it ?pa?i pusm??u vecuma cilv?ku,

ar noteikumu samaks?t apdro?in??anas iemaksu vienlaikus p?c l?guma.

Izmantotas literat?ras saraksts

1. “Apdro?in??anas sabiedr?bas un to uzraudz?bas likums “ ; 1998, 10

.j?nijs

2. “Likums par apdro?in??anas l?gumu “; 1998 ,10. j?nijs

3. “Apdro?in??ana . Pamatprincipi un prakse .” D. Blendis

4. “Cтрахование от А до Я .“ ; Москва 1996

5. “Основы страхования ;А . А .Гвозденко, Москва 1998

6. Apdro?in??anas uzraudz?bas inspekcijas interneta m?jas lapa

7. Apdro?in??anas sabiedr?bas «Latva» interneta m?jas lapa

8. Apdro?in??anas sabiedr?bas R?gas Fenikss interneta m?jas lapa .

Страницы: 1, 2


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.