реферат, рефераты скачать
 

Диплом: Аналіз прибутковості


змінюючи базову виличну кожного факторного показника фактичною. Для цього

побудуємо аналітичні табл. 2.4 та 2.5.

Таблиця 2.2

Вихідні данні для факторного аналізу прибутку від реалізації, тис. грн..

Показники2000рПоказники 2000р перераховані на обсяг продажу 2001р.2001рПоказники 2000р перераховані на обсяг продажу 2002р2002р
Виручка від реалізації продукції без ПДВ, акцизного податку та інших відрахувань з виручки49256446157260036763107606
Повна собівартість реалізованої продукції2801425375363802005281786
Прибуток від реалізації продукції2124219241362201671025820
Обсяг реалізації456914413867334207

Таблиця 2.3

Аналіз складу та динаміки валового прибутку за 2000 – 2002р.

показники2000р2001р2002рЗміни валового прибутку по відношенню до 2000р., в тис. грн..
Валовий прибуток (збиток), тис.грнПитома вага, %Валовий прибуток (збиток), тис. грнПитома вага, %Валовий прибуток (збиток), тис. грнПитома вага, %2001р2002р
Продукція рослинництва40,01-7-0,02100,03-1117
Продукція тваринництва900,42-139-0,38200,08-229159
Промислова продукція2072997,583454995,392435194,3113820-10198
Власна продукція, реалізація в магазинах3651,7210632,938833,42698-180

Покупна продукція, реалізація в магазинах

150,071120,315001,9497388
Продукція їдальні70,03-33-0,09150,06-4048
Реалізація іншої продукції, робіт, послуг130,086771,86300,12664-647
Послуги соцкульбуту---2-0,01110,04-13
всього21242100362201002582010014978-10400

Таблиця 2.4

Розрахунок впливу факторів першого рівня на суму прибутку від реалізації

показникиОбсяг реалізаціїСтруктура товарної продукціїцінасобіва­ртістьСума прибутку, тис. грн.
Базабазабазабазабаза21242
Умов. 1фактбазабазабаза19241
Умов. 2фактфактбазабаза19375
Умов. 3фактфактфактбаза47225
фактфактфактфактфакт36220

В табл. 2.4 за базу ми брали 2000 рік, за фактичні - показники 2001року,

для розрахунку потрібно розрахувати коефіцієнт виконання плану він

розраховується за формулою

Крп = ΣVРПі ф / ΣVРПі б

(2.1)

де VРПіф – фактичний обсяг реалізації продукції;

VРПіб – базисний обсяг реалізації продукції.

Для 2001року цей показник становить 0,9058, а для 2002 року 0,7314. За аналогом

табл. 2.4 побудуємо табл. 2.5 де за базу візмем показники 2000р., а фактичними

– показники 2002р.

Таблиця 2.5

Розрахунок впливу факторів першого рівня на суму

прибутку від реалізації

показникиОбсяг реалізаціїСтруктура товарної продукціїцінасобівартістьСума прибутку, тис. грн.
Базабазабазабазабаза21242
Умов. 1фактбазабазабаза15536
Умов. 2фактфактбазабаза16711
Умов. 3фактфактфактбаза87554
фактфактфактфактфакт25820

Якби не змінився розмір інших факторів, сума прибутку повинна була б зменшитись

на 9,42% у 2001р, і на –26,86% у 2002р, та відповідно скласти 19241тис. грн., і

15536 тис. грн. Потім визначаємо суму прибутку при фактичному обсязі реалізації

та структурі реалізованої продукції, але за плановою собівартістю та плановими

цінами. Для цього ми від умовної виручки віднімаємо умовну суму витрат:

Σ(VРПі ф * Ці б) – Σ(VРПі ф * С

і б). Прибуток за таких умов склала у 2001р - 19375 тис. грн., у 2002р –

16711тис. грн.. Підрахуємо скільки підприємство отримало б прибутку за

фактичним обсягом реалізації, структурі та цінах, але за базовою собівартістю

продукції. для цього від фактичної суми виторгу слід відняти умовну суму

витрат: Σ(VРПі ф * Ці ф) – Σ(VРПі ф

* Сі б). Сума прибутку у даному випадку для 2001р – 47225тис. грн., а

для 2002р – 87554тис. грн..

За даними табл. 2.4 та 2.5 можна встановити, як змінилась сума прибутку за

рахунок кожного фактора у 2001,та 2002роках. Покажемо це у формі таблиці

(табл. 2.6)

Таблиця 2.6

Розрахунок зміни суми прибутку за рахунок кожного фактору

Зміна суми прибутку за рахунок:розрахунок2001р2002р
Обсягу реалізації продукції

Пумов 1 – Пб

-2001-5706
Структури товарної продукції

Пумов 2 - Пумов 1

1341175
Середніх цін реалізації

Пумов 3 - Пумов 2

2785070843
Собівартості реалізованої продукції

Пф - Пумов 3

-11005-61734
всього149784578

Результати розрахунків показують, що збільшення прибутку відбулося переважно

за рахунок збільшення середньо реалізаційних цін. У зв’язку зі збільшенням

собівартості продукції сума прибутку зменшилась у 2001р на 11005тис.грн., а у

2002р на 61734тис. грн.. Також негативно вплинуло на прибуток і зменшення

обсягу реалізації, через який сума прибутку зменшилась відповідно у 2001р –

2001тис. грн., 2002р – 5706тис.грн..

Слід проаналізувати також зміни бази та динаміку прибутку від реалізацій окремих

видів продукції, величина якої залежить від трьох факторів першого порядку:

обсягу продажу продукції (VРПі), собівартості (Сі) і

середньо реалізаційних цін (Ці). Факторна модель прибутку від

реалізації окремих видів продукції має вигляд:

Пі = VРП і * (Ці – Сі) . (2.2)

Розрахунок впливу факторів на зміну суми прибутку за окремими видами

продукції виконується методом базисних підстановок:

П б = VРП б (Ц б – С б) ; (2.3)

П умов 1 = VРП ф (Ц б – С б); (2.4)

П умов 2 = VРП ф (Ц ф - С б); (2.5)

П ф = VРП ф (Ц ф – С ф). (2.6)

Розрахунок впливу факторів:

ΔПзаг = П ф - П б; (2.7)

ΔПvрп = П умов 1 - П б; (2.8)

ΔП ц = П умов 2 - П умов 1; (2.9)

ΔП с = П ф - П умов 2 . (2.10)

Розрахунок зміни прибутку за окремими видами продукції для ВАТ АПФ “Таврія”

зведемо в табл. 2.7.

Так як асортимент випускаємої продукції досить широкий є доцільним згрупувати

продукцію в однорідні групи: вина столові (А), вина кріплені (Б), міцні напої

(В), коньяки ординарні (Г), коньяки марочні (Д), одиниці виміру декалітри.

Данні, подані в табл. 2.7 показують, за якими видами продукцій зміни прибутку

є позитивними, а за якими негативними і яки фактори вплинули відповідно

позитивно і негативно, і в якій мірі.

На ВАТ АПФ “Таврія” порівняно з 2000р ми спостерігаємо для 2001р прибутковими

є всі види продукції, а вже у 2002р ми бачимо що продукція А і Б є збитковими

. Найбільш негативний вплив здійснили такі фактори: зменшення обсягу

виробництва і збільшення собівартості продукції. Прибутки у 2001 році

отримані переважно за рахунок збільшення цін реалізації.

Для оцінки асортиментної політики підприємства, використовується ціла система

показників у тому числі і отримання максимального прибутку. На ВАТ зміни

структури реалізації продукції сприяли збільшенню прибутку у 2001р на134 тис.

грн., а у 2002р на 1175 тис. грн., так як в загальному обсязі реалізації

збільшилась питома вага високорентабельних видів продукції.

Щоб встановити, які конкретно зміни відбулися в асортиментній політиці

підприємства, проведемо більш детальний аналіз структур продажу з урахуванням

прибутковості окремих видів продукції.

Дані занесено до таблиці 2.8.

Розрахунок факторного аналізу висвітлимо в аналітичій табл. 2.9 розрахунку

впливу структури товарної продукції на суму прибутку від реалізації.

Із табл. 2.9 видно, що більш доходними видам продукції є вид Г та наближеним

до нього вид Д. Але саме завдяки збільшенню долі виробу Г (коньяки ординарні)

в загальному обсязі продажу сприяло збільшенню прибутку.

При цих розрахунках слід мати на увазі, що результати розрахунків в даному

випадку будуть не досить точними, так як ми не враховуємо вплив структури на

інші фактори.

Таблиця 2.7

Дані для факторного ананлізу прибутку від реалізації окремих видів продукції

Види продукціїза групамиКількість реалізованої продукції, далСередня ціна реалізації, грн..Собівартість 1дал продукції, грн.

Сума прибутку від реалізації продукції,

тис. грн..

200020012002200020012002200020012002200020012002

А

86193236361939628,840,4850,6426,0928,5759,08-0,016281,504-163,702
Б131768393882905534,6927,0913,8327,9126,8814,82107,3758,271-28,764

В

16012,1556,2865,0321,7821,9955,230,092
Г208912309717268265142,52156,98252,9375,81145,16178,2213935,8653660,85420042,078
Д284364112117491319,88382,07505,24165,31179,24659,376411233,7411592,7583988,245
всього4569134138667334207207293454924351

Таблиця 2.8

Факторний аналіз прибутку від реалізації окремих видів продукції

Види продукції за групамиВідхилення від базисного прибутку, тис. грн.
загальнеУ тому числі за рахунок
Обсягу реалізаціїцінисобівартості
20012002200120022001200220012002

А

47,921-397,285-199,529-181,019276,068423,608-58,617-639,874
Б-886,454-0,923,-627,654-697,711-299,34-606,0840,548380,329

В

-55,141-55,1600,018-0,00045
Г-10275,6646105,558-11875,2953959,4384481,60929621,82-21481,971-27475,70
Д-2557,780-9091,240-39,279-3691,7682557,3192842,131-572,815-8241,603
всього-137227,11913876,044-12796,92316,8787015,65832281,47-22072,855-34697,100

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.