реферат, рефераты скачать
 

Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції


Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні юстиції

Звіт про проходження практики в Київському обласному управлінні

юстиції

ЗМІСТ

Вступ ---------------------------- 5-6

1. Загальна характеристика Київського обласного

управління юстиції. ------------------------------ 7-17

2 .Організація роботи відділу нотаріату Київського

обласного управління юстиції. -----------------

------------- 18-21

3. Основні напрямки діяльності відділу правової

просвітиметодичного керівництва юридичними службами

та довідково кодифікаційної роботи . --------------------------

--- 22-24

4 Особливості роботи відділу державної реєстрації

нормативно-правових актів та легалізації об’єднань громадян

Київського обласнорго управлння юстиції. .----------------------------

25-30

5. Характеристика відділу кадрової роботи та

державної служби Київського обласного управління юстиції.------------ 30-35

6.Соціальний захист працівників Київського

обласного управління юстиції.

6.1 Законодавче забезпечення охорони праці.---------------------

35-38

6.2 Шкідливі та небезпечні фактори, що

супроводжують практичну діяльність фахівців Київського

обласного управління юстиції. ---------------------------- 39-42

6.3. Основні напрямки поліпшення умов праці

в управлінні. --------------------------- 42-44

6.4 Відповідальність роботодавців та працівників

за порушення правил охорони праці в управлінні.--------------------------

45-47

Висновок ---------------------- 48-50

Список використаної літератури ----------------------------

51-53

Додатки ---------------------------- 1-32

Вступ

У 1991 році Україна стала на шлях розбудови незалежної,

демократично орієнтованої держави. Разом з цим Україна зіткнулася з рядом

державотворчих проблем породженими суспільними та економічними процесами.

У динамічному процесі реформування політичних, економічних та

правових відносин Київському обласному управлінню юстиції, та усім його

працівникам, відведена важлива роль – забезпечення проведення державної

правової реформи, утвердження принципу верховенства права. Важливою умовою

ефективного управління державними справами є достатня, стабільна і

систематизована нормативна база

В умовах реформування державної влади поглиблюється розуміння того,

що право має стати основою процесу трансформації у всіх сферах

життедіяльності України, а закон - не лише політико-юридичним засобом, який

використовується державою для вирішення різноманітних соціальних проблем, а

й важелем для створення можлисостей гідного суспільного життя.

Забезпечення достатньої і стабільної законодавчої бази, яка б

утверджувала критичну масу ринкових перетворень, конктерне середовище,

сприятливий інвестиційний та підприємницький клімат, а також усунення

структурних та відтворювальних деформацій в економіці, інтеграцію економіки

держави у світовий економічний простір, - одна з передумов прискорення

темпів економічного зростання України і, відповідно, підвищення добробуту

її громадян.

За своїм місцем в системі органів виконавчої влади та

функціональним характером діяльності Київське обласне управління юстиції є

організовуючим і координуючим органом виконавчої влади в галузі права.

Київське обласне управління юстиції виконує завдання з визначальних

напрямів розвитку нормотворчої роботи, зокрема, з розроблення нових

законів, прийняття, яких випливає із Конституції України, приведення

чинного законодавства до вимог Основного Закону, адаптації Українського

законодавства до норм Європейського права.

Докорінне реформування системи державного управління, яке має

відбуватися в рамках адміністративної реформи, фундаментальне оновлення

законодавства, проведення судової реформи, створення соціально-

орієетованої ринкової економіки, підтримка та захист підприємства, боротьба

із злочинністю, процес інтеграції України у світову та Европейську правові

сиситеми – ось неповний перелік того, що потребує кваліфікованого

юридичного забезпечення і належного наукового супроводу, тобто

безпосередньої участі Київського обласного управління юстиції.

Київське обласне управління юстиції являється проміжною ланкою між

Міністерством юстиції України і районними, районними у містах, міськими

управліннями юстиції. На нього покладені важливі завдання, що полягають у

сприянні обговорення, контролю та узагальнені інформації, що надходить з

районних, районних у містах, міських управлінь юстиції, а також сприяння у

реалізації конституційних прав і свобод громадян та подання інформації до

Міністерства юстиції України.

Метою мого стажування в Київському обласному управлінні юстиції є:

поглиблення та закріплення теоретичних знань одержаних при навчанні в

Академії державної податкової служби України, набуття практичних навичок

для професійної роботи в майбутньому, набуття навичок розв’язання реальних

завдань, використовуючи знання відповідних галузей права.

Завданням даної роботи є характеристика та ознайомлення з

набутими, в ході магістерського стажування, професійними навичками та

можливість застосування в практичній, професійній, діяльності теоретичних

знань одержаних в процесі навчання в Академії державної податкової служби

України.

1. Загальні характеристика діяльності Київського обласного управління

юстиції

Київське обласне управління юстицій являється територіальним

органом виконавчої влади і підпорядковується Міністерству юстиції України.

Управління юстиції у своїй діяльності керується Конституцією України,

законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,

наказами Мін'юсту України та Положенням про Головне управління юстиції

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні,

Київське та Севастопольське міські управління юстиції.

Основним завданням управління юстицій є:

- забезпечення реалізації державної правової політики, державної

політики з питань громадянства, міжнаціональних та міграційних

відносин, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з

метою реалізації прав і свобод громадян, захисту законних

інтересів фізичних та юридичних осіб;

- забезпечення захисту прав людини і громадянина у визначеній

сфері діяльності;

- підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової

реформи, участь в роботі з вдосконалення законодавства у

розробці проектів нормативно-правових актів та сприяння

відповідно до своєї компетенції розвитку правової науки;

- організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

районних, районних у містах, міських (міст обласного значення)

управлінь юстицій, робота з кадрами;

- організація роботи державної виконавчої служби, нотаріату та

підпорядкованих відділів реєстрації актів громадського стану,

служби громадянства та реєстрації фізичних осіб, інших органів

та управлінь юстицій;

- державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств і

республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

їх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів, а також

місцевих органів господарського управління та контролю;

- здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації

інших юридичних осіб у порядку встановленому чинним

законодавством;

- здійснення у випадках передбачених законодавством, реєстрації

прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави рухомого майна

та реєстру прав на нерухоме майно;

- методичне керівництво правовою роботою в місцевих органах

виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах і

організаціях, надання зазначеним органам, а також органам

місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх

нормативно-правових актів у відповідності до чинного

законодавства;

- розвиток правової інформатизації, формування у громадян

правового світогляду;

- представлення в межах своєї компетенції за дорученням Мін'юсту

України інтересів Президента України, Кабінету Міністрів України

і Мін'юсту України під час розгляду справ у судах областей, міст

Києва і Севастополя, підготовка матеріалів до розгляду цих

справ;

- здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах

повноважень;

- організація роботи з кадрами в апараті управління, районних,

районних у містах, міських (міст обласного значення) управліннях

юстиції та підвідомчих установ, підвищення їхньої кваліфікації.

Під час проходження магістерського стажування в Київському

обласному управлінні юстицій (далі управлінні ) я дізналась , що

управління складає єдиний план роботи на рік. У якому містяться усі заходи

структурних підрозділів. Планом також передбачається проведення комплексних

та цільових перевірок, надання практичної та методичної допомоги, навчання

працівників органів та установ юстиції, інші питання, які потребують

спільної участі структурних підрозділів.

На підставі щорічного плану роботи складаються щоквартальні плани

роботи управління та щомісячні плани роботи його структурних підрозділів.

Даний план розробляється на основі статистичних та аналітичних

даних про стан законності та фактичного стану на місцях, по окремим

напрямкам діяльності, іншій інформації про порушення законів виявлених

недоліках та упущеннях у практичній діяльності.

Пропозиції до плану роботи з відповідним мотивуванням та попереднім

узгодженням з заступниками начальника управління надаються керівниками

структурних підрозділів заступнику начальника управління згідно розподілу

обов'язків між керівництвом управління.

Підготовлений проект плану роботи в п'ятиденний термін надається

для вивчення керівництву управління та начальникам структурних підрозділів.

Далі проект плану розглядається та узгоджується з начальником управління .

зміни до плану роботи вносяться при наявності достатніх підстав за

вказівкою начальника управління.

Структурні підрозділи управління за своїми напрямками планують

окремо (щомісячно) крім заходів, передбачених основним планом та питань

вирішення яких віднесено до повноважень колегії або начальника управління.

Обов'язково копії планів надсилаються до Мінюсту України, плани

підвідомчих підрозділів передаються до начальників управлінь.

Управління юстиції є багато структурним органом координація роботи

в якому здійснюється керівництвом управління відповідно до посадових

інструкцій, затверджених начальником управління , як правило з урахуванням

зонально-предметного принципу.

Для ефективної праці управління необхідно узгодженість роботи

відділів, а особливо при плануванні роботи; при виконанні наказів вказівок

Мін'юсту України, Державного секретаря Мін'юсту України та його

заступників; при організації та проведенні виїздів у міста та райони з

метою перевірки надання практичної допомоги, вивчення та впровадження

позитивного досвіду роботи;

при підготовці методичних та інструктивних матеріалів з питань, віднесених

до компетенції управління; при підготовці завдань підвідомчим органам

юстиції, узагальнені практики застосування законодавства з питань,

віднесених до компетенції управління, вироблення пропозицій по

удосконаленню законодавства; при здійсненні заходів по підвищенню ділової

кваліфікації працівників органів та установ юстиції.

Координація роботи підрозділів з питань вирішення яких потребує

комплексності, здійснюється керівництвом управління згідно до наказу про

розподіл між ними обов'язків.

Оперативна взаємодія забезпечується фахівцями відділів під

керівництвом та контролем керівників структурних підрозділів.

Управління юстиції може надсилати різноманітні завдання та

доручення, до нищестоячих управлінь наприклад витребування довідок, звітів

та іншої інформації дані доручення називаються завданнями до управлінь

юстиції. Дані завдання надсилаються до управлінь згідно плану роботи

обласного управління юстиції.

Завдання готуються структурними підрозділами негайно після

затвердження плану та надсилаються на місця не пізніше 10 днів до

встановленого терміну виконання. Завдання необхідно чітко формулювати

надаючи методичні рекомендації, встановивши термін виконання з врахуванням

того, щоб реалізація матеріалів була закінчена у термін встановлений

планом.

Завдання також надсилаються за вказівкою Мінюсту України у окремих

випадках поза планом за вказівкою начальника обласного управління згідно до

постанови колегії.

Оперативний контроль за своєчасністю та якістю виконання завдань та

доручень здійснюється відповідними начальниками відділів. У випадках

порушення виконавчої дисципліни з'ясовуються причини та вносяться

пропозиції до відповідальності винних працівників.

У своїй роботі управління має справу з різноманітною документацією,

що потребує розгляду посадовими особами управління. На розгляд начальника

управління передаються доручення Мін'юсту, державного секретаря Мін'юсту та

його заступників, документи які надійшли від керівників Верховної Ради

України, голів постійних комісій Президента України, керівників

Адміністрації Президента, Прем'єр Міністра України та членів уряду, голови

обласної держадміністрації та його заступників, голови обласної Ради,

керівників обласних відомств інші найбільш важливі документи адресовані на

його ім'я та передбачені діючим законодавством.

Первинні звернення громадян, а також скарги на дії підпорядкованих

працівників розглядають начальники структурних підрозділів управління.

Керівник управління або структурного підрозділу зобов’язаний

розглянути документ не пізніше наступного дня з моменту реєстрації, а

термінові –негайно у накладеній резолюції повинна бути ясна та вичерпна

вказівка про порядок, характер і термін виконання, про необхідність

витребування матеріалів або виїзди на місця та інше. У випадку прийняття

іншого рішення питання в обов'язковому порядку узгоджується з керівником,

який вчинив первинну резолюцію про, що робиться відмітка на документі.

Проходження документа з резолюцією з часу її накладання керівниками

та безпосереднього виконання не повинно перевищувати одного дня.

Бувають випадки коли виконання документу доручається кільком

підрозділам або посадовим особам то документ передається відповідному

виконавцю вказаному в резолюції першим, який несе відповідальність за

виконання та організовує перевірку або іншу роботу з документом у повному

обсязі, при необхідності знімає копії або робить виписки та передає

керівнику відповідного відділу.

Документи, які подаються на підпис начальнику управління візуються

виконавцями, начальниками структурних підрозділів, а також відповідними

заступниками відповідаючими за діяльність того чи іншого підрозділу.

Київське обласне управління юстиції готує документи щодо пропозиції

про внесення змін та доповнень в діюче законодавство ці документи візуються

начальником відділу правової освіти методичного керівництва юридичними

службами та довідково-кодифікаціїної роботи, а також керівниками

відповідних структурних підрозділів.

Відповідальність за терміни виконання та якість підготовки

документів покладається на виконавців, начальників структурних підрозділів,

заступників начальника управління.

В управлінні також діє відповідальність за несвоєчасне оформлення

та відправлення адресату документів, яка накладається на спеціаліста

відділу звернень громадян, документування та контролю який приймаючи

документ на відправку зобов'язаний на копії поставити дату одержання і

підпис.

Управління юстиції здійснює такі основні функції – організовує

виконання наказів та доручень Міністерства юстиції України, Державного

секретаря Мін'юсту України та його заступників; організація взаємодії з

Верховною Радою України, центральними органами виконавчої влади та органами

місцевого самоврядування, а також обласною радою та облдержадміністрацією;

організація прийому громадян; питання методичної роботи, вивчення

розповсюдження позитивного досвіду роботи; організація виїздів у міста та

райони інші функції.

В період проходження магістерського стажування в управління я

детально ознайомилася з умовами та порядком прийому громадян. Отже прийом

громадян в обласному управлінні юстиції здійснюється щоденно з 9.00 до

17.00 годин, згідно затвердженого графіка. Організаційне забезпечення

щоденного прийому громадян здійснює начальник відділу звернень громадян,

документування та контролю.

У випадку звернення на прийом громадян та юридичних осіб з питань,

які не входять до компетенції органів та установ юстиції, працівники

апарату зобов'язані надавати чіткі кваліфіковані роз'яснення про порядок

розгляду таких звернень посилаючись на діюче законодавство з вказівкою

органа, до якого необхідно звернутися.

Письмові звернення громадян приймаються для вирішення в апараті

обласного управління юстиції, як правило при наявності (пояснення) з

підвідомчих органів, установ юстиції.

Виходячи з конкретних обставин спеціаліст відділу звернення

громадян… за узгодженням з керівниками підрозділів приймає для вирішення

безпосередньо в апараті скарги громадян і при відсутності у них відомостей

з підвідомчих органів, установ юстиції.

У випадку направлення громадян у відділи, надалі організація

прийому та облік покладається на керівників структурних підрозділів, які

зобов'язані проінформувати спеціаліста відділу звернень громадян,

документування та контролю для обліку, реєстрації та контролю.

Начальники відділів зобов'язані оперативно реагувати на звернення

громадян відносно неналежного прийому у відділах, скарг з цього питання

передавати керівництву управління.

Начальник управління здійснює прийом у випадках, якщо рішення за

скаргою прийнято одним з його заступників, а також виходячи з характеру

звернення, з яким звернувся громадянин.

Начальники структурних підрозділів забезпечують своєчасний розгляд

скарг, звернень громадян з прийому, доручення підвідомчим органам та

установам юстиції. По результатам вирішення звернень громадян у

встановлений законом термін надсилається чіткі вмотивовані відповіді з

посиланням на законодавчий акт та роз'яснення порядку оскарження прийнятого

рішення.

Відповіді до скарги з особистого прийому керівництва управління

надаються керівниками, які здійснюють прийом. Начальник відділу звернень

громадян… забезпечує належну організацію прийому та розгляду звернень

щоквартально передає статистичний звіт з обліку звернень заступнику

начальника управління згідно розподілу функціональних обов'язків.

Київське обласне управління юстиції відповідно до покладених на

нього завдань:

- бере участь у забезпеченні реалізації державної правової

політики, державної політики з питань громадянства,

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.