реферат, рефераты скачать
 

Розробка технології нових видів загартованого морозиваРозкладання органічних відходів (харчових відходів, сміття) приводить до забруднення ґрунту вуглекислотою, сірководнем, сприяє розмноженню мікроорганізмів, гризунів, появі комах (мух).

Збір харчових відходів на підприємствах харчування здійснюється в спеціальні бачки, що негайно вивозять з території підприємства на спеціалізованому транспорті. Тверді відходи збираються в спеціальні залізні збірники для сміття і вивозяться на спеціалізованому транспорті. Тверді відходи повинні перероблятися і далі використовуватися як добрива і біопаливо в сільському господарстві.

Збір харчових і нехарчових відходів здійснюється окремо. Одні переробляють, а інші йдуть на корм худобі.


ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ


Під час виконання розділу були:

1. Представлені заплановані заходи з питань охорони навколишнього природного середовища згідно з вимогами;

2. Проведена розробка низки заходів з питань охорони праці та протипожежної безпеки. Визначені потенційні небезпеки, виробничі шкідливості;

3. Представлена організація заходів щодо забезпечення пожежної безпеки з урахуванням вимог пожежної безпеки для приміщень різного призначення. Визначено порядок дій у випадку виникнення пожежі.

Також обов’язковою вимогою є розробка заходів щодо захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів. Після аналізу твердих відходів і забруднень, що надходять у стічні води й атмосферу, з’ясували, що кількість шкідливих речовин не перевищує встановлені ПДК. Для очищення стічних вод від зважених часток перед викидом їх у міську каналізацію передбачена установка водовідстійників.

Таким чином, при проектуванні підприємства передбачені всі необхідні заходи щодо охорони праці, санітарії, пожежній безпеці й охороні навколишнього середовища.5. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТИХ У ПРОЕКТІ РІШЕНЬ


Сучасний етап розвитку економіки характеризується посиленням конкурентної боротьби між суб’єктами ринкових відносин, виживання в якій є можливим тільки за умов результативної та ефективної праці. Ефективне господарювання передбачає прибутковість бізнесу, тобто перевищення доходів над витратами, що є беззаперечною умовою успішного функціонування на ринку. Оскільки прибуток є основним внутрішнім джерелом формування фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують його розвиток, то, чим вище рівень генерування прибутку в процесі господарювання, тим менше потреба в залученні коштів із зовнішніх джерел та, за інших рівних умов, вище рівень самофінансування розвитку, забезпечення реалізації стратегічних цілей цього розвитку, підвищення конкурентної позиції підприємства на ринку.

Основними шляхами закріплення конкурентної позиції підприємства можуть бути: підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок поліпшення її якісних характеристик; зниження вартості; скорочення витрат на виробництво та реалізацію товарів; розширення асортименту; проведення обґрунтованої цінової політики.

Розробка технології виробництва загартованого морозива дозволить підприємствам-виробникам не тільки розширити асортимент продукції, що випускається, а й вирішити ряд соціальних питань суспільства, залучивши зацікавлених в цій продукції споживачів та збільшити обсяг реалізації.

Виведенню товару на ринок повинне передувати обґрунтування його ціни, за якою передбачається продаж цього продукту. Основою ціни на продукцію є її собівартість, яка включає всі витрати, що пов’язані з її виробництвом та реалізацією.

Витрати, які включаються до собівартості продукції визначаються

Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та галузевими методичними рекомендаціями з питань планування, обліку і калькулювання готової продукції. Розрахунки здійснюються шляхом калькулювання за номенклатурою статей витрат, яка включає наступні статті:

1. Сировина і матеріали;

2. Зворотні відходи (віднімаються);

3. Паливо та енергія на технологічні цілі;

4. Основна заробітна плата;

5. Додаткова заробітна плата;

6. Відрахування на соціальне страхування;

7. Витрати, пов’язані з підготовкою і освоєнням виробництва продукції;

8. Відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристосувань цільового призначення та інші спеціальні витрати;

9. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання;

10. Загальні виробничі витрати;

11. Загальногосподарські витрати;

12. Втрати внаслідок технічно неминучого браку;

13. Супутня продукція (віднімається);

14. Інші виробничі витрати;

15. Позавиробничі (комерційні) витрати.

Всі статті витрат залежно від способу віднесення їх на собівартість поділяють на прямі та непрямі. Прямими є витрати сировини і матеріалів та витрати на оплату праці.

Їх величина прямо відноситься на собівартість тих чи інших виробів. Інші витрати пов’язані з виробництвом декількох видів продукції й не можуть бути прямо віднесені на собівартість певних видів продукції, а розподіляються на них відповідно обраних баз розподілу. Як правило такими базами є вартість сировини та матеріалів та основна заробітна плата. Тому на першому етапі розрахуємо ці види витрат.

Розрахунки вартості сировини наведено в табл. 5.1.

Таблиця 5.1 - Розрахунок вартості сировини загартованого морозива

Найменування сировини

Ціна за

1 кг,

грн.

Молочне

Вершкове

«Умка»

Кількість сировини на 1т, кг

Вартість, грн.

Кількість сировини на 1т, кг

Вартість, грн.

Кількість сировини на 1т, кг

Вартість, грн.

Молоко коров'яче незбиране

1,30

684,0

889,2

25,0

32,5

-

-

Масло коров'яче

25,0

15,9

397,5

-

-

80,0

2000

Молоко нежирне згущене з цукром

15,0

174,2

2613

331,2

4968

-

-

Вершки з коров'ячого молока

23,0

-

-

248,0

5704

-

-

Цукор буряковий

4,0

83,4

333,6

14,3

57,2

145,0

580

Молоко сухе коров'яче незбиране

14,0

-

-

-

-

82,0

1148

Олія рослинна


11,0

-

-

-

-

25,0

275

Молоко сухе коров'яче знежирене

11,0

-

-

-

-

52,0


572

Емульгатор-стабілізатор

42,0

-

-

-

-

5,0

210

Вершки-ваніль

48,50

-

-

-

-

6,0

291

Агар

25,20

3,0

75,6

3,0

75,6

-

-

Вода питна

4,43

39,5

174,99

378,5

16,8

605,0

26,8

Всього:4310,7


10854,1


5102,8


Розрахунки заробітної плати, яка відноситься на собівартість морозива виконаємо на основі таблиці 5.2. При цьому враховуємо штат, виходячи з проектної потужності 3тони на добу.

Заробітна плата розрахована, виходячи з річної потужності. В розрахунку на 1 тону величина заробітної плати складатиме:

- адміністративно-управлінського персоналу – 107,5 грн.;

- основних працівників – 218,4 грн. (основної – 156, додаткової – 62,4 грн.);

- допоміжного персоналу – 80,6 грн.

На наступному етапі виконаємо розрахунки інших статей витрат за вказаною номенклатурою.

Ст. 3. Паливо та енергія на технологічні цілі. Дані витрати приймаємо в розмірі 1,2% до вартості сировини:


Молочне – 4310,7 * 0,012 = 51,7 грн.;

Вершкове – 10854,1 * 0,012 = 130,3 грн.;

«Умка » – 5102,8 * 0,012 = 61,2 грн.


Ст. 6. Відрахування на соціальне страхування – 37,7% від заробітної плати основних працівників:


218,4 * 0,377 = 82,3 грн.


Ст. 7. Витрати, пов’язані з підготовкою і освоєнням виробництва продукції – не передбачаються.

Ст. 8.Відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристосувань цільового призначення та інші спеціальні витрати – 0,2% від вартості сировини:


Молочне – 4310,7 * 0,002 = 8,6 грн.;

Вершкове – 10854,1 * 0,002 = 21,7 грн.;

« Умка » – 5102,8 * 0,002 = 10,2 грн.

Таблиця 5.2 - Розрахунки заробітної плати

Посада

 Середня за рік

чисельність працівників, осіб

 Тарифна ставка,

грн.

 Сума зарплати

за місяць,

грн.

 Сума зарплати

за рік, грн.

Премії,

грн.

Фонд зарплати

за рік,

грн.

1 Адміністративно-управлінський персонал

 

Директор

1

1800

1800

21600

8640

30240

 

Головний бухгалтер

1

1400

1400

16800

6720

23520

 

Разом:

2

-

3200

38400

15360

53760

 

2 Основні працівники

 

Начальник виробництва

1

1500

1500

18000

7200

25200

 

Оператор

2

1300

2600

31200

12480

43680

 

Пакувальник

2

1200

2400

28800

11520

40320

 

Разом:

5

-

6500

78000

31200

109200

 

3 Допоміжний персонал

 

Комірник

1

900

900

10800

4320

15120

 

Експедитор-вантажник

1

900

900

10800

4320

15120

 

Прибиральниця

1

600

600

7200

2880

10080

 

Разом:

3

-

2400

28800

11520

40320

 

Всього:

10

-

12100

145200

58080

203280

 


Ст. 9.Витрати на утримання та експлуатацію обладнання – 50,0% від основної заробітної плати :


156,0 * 0,5 = 78,0 грн.


Ст. 10. Загальні виробничі витрати. До неї відносять:

-  витрати на заробітну плату допоміжного персоналу – 80,6 грн.;

-    відрахування на соціальне страхування від зарплати допоміжного персоналу:

80,6 * 0,377 = 30,4 грн.

-          інші витрати за статтею – 40,0% від основної зарплати:

156,0 * 0,4 = 62,4 грн.

Разом: 173,4 грн.

Ст. 11. Загальногосподарські витрати. До її складу входять:

- витрати на зарплату адміністративно-управлінського персоналу – 107,5 грн.;

- відрахування на соціальне страхування від зарплати адміністративно-управлінського персоналу:


107,5 * 0,377 = 40,5 грн.


- інші витрати за статтею – 20,0% від основної зарплати


156,0 * 0,2 = 31,2 грн.


Разом: 179,2 грн.

Ст. 12. Втрати внаслідок технічно неминучого браку – 0,1% від вартості сировини:

Молочне – 4310,7 * 0,001 = 4,3грн.;

Вершкове – 10854,1 * 0,001 = 10,8 грн.;

«Умка» – 5102,8 * 0,001 = 5,1 грн.


Ст. 13. Супутня продукція (віднімається) – не передбачається.

Ст. 14. Інші виробничі витрати – 20,0 % від основної заплати


156,0 * 0,2 = 31,2 грн.


Ст. 15. Позавиробничі (комерційні) витрати – 0,4% від вартості сировини:


Молочне – 4310,7 * 0,004 = 17,3 грн.;

Вершкове – 10854,1 * 0,004 = 43,4 грн.;

« Умка » – 5102,8 * 0,004 =20,4 грн.

Після розрахунків собівартості визначимо відпускну ціну, виходячи з порядку ціноутворення для підприємств-виробників. При цьому прибуток приймаємо як середній по галузі – 15 %. Результати наведено в таблиці 5.3.


Таблиця 5.3 - Собівартість та рентабельність загартованого морозива, грн.

Показник

Молочне

Вершкове

« Умка »

Сировина і матеріали, грн.

4310,7

10854,1

5102,8

Зворотні відходи (віднімаються) , грн.

-

-

-

Паливо та енергія на технологічні цілі, грн.

51,7

130,3

61,2

Основна заробітна плата, грн.

156,0

156,0

156,0

Додаткова заробітна плата, грн.

62,4

62,4

62,4

Відрахування на соціальне страхування, грн.

82,3

82,3

82,3

Витрати, пов’язані з підготовкою і освоєнням виробництва продукції

-

-

-

Відшкодування зносу спеціальних інструментів і пристосувань цільового призначення та інші спеціальні витрати, грн.

8,6

21,7

10,2

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, грн.

78,0

78,0

78,0

Загальні виробничі витрати, грн.

173,4

173,4

173,4

Загальногосподарські витрати, грн.

179,2

179,2

179,2

Втрати внаслідок технічно неминучого браку, грн.

4,3

10,8

5,1

Супутня продукція (віднімається), грн.

-

-

-

Інші виробничі витрати, грн.

31,2

31,2

31,2

Позавиробничі (комерційні) витрати, грн.

17,3

43,4

20,4

Повна собівартість:

5155,1

11822,8

5965,8

Ціна 1 кг продукції без ПДВ, грн.

5,9

13,6

6,9

Виручка від реалізації, грн.

5900

13600

6900

Затрати на реалізацію, грн.

5155,1

11822,8

5965,8

Валовий прибуток, грн.

744,9

1777,2

934,2

Податок на прибуток, грн.

223,5

533,2

280,3

Чистий прибуток, грн.

521,4

1244

653,9

Рентабельність, %

10

10,5

11


ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ


Розрахунки показники затратної частини на виробництво морозива молочного, вершкового та Умка, що підтвердили доцільність впровадження інвестиційного проекту внаслідок його достатньо високої ефективності. Про це свідчить насамперед такий показник, як собівартість та рентабельність. При цьому рівень рентабельності складе 10,5 %. Чистий прибуток у відсотках до обороту складе 30 %, що є достатньо високим показником для даного підприємства.

Показники оцінки економічної ефективності проекту виступають в ролі необхідних критеріїв, на основі яких учасники проекту можуть оцінити економічну (комерційну) привабливість проекту. Зроблені економічні розрахунки доводять економічну ефективність запропонованого проекту, доцільність прийняття рішення про фінансування та реалізацію проекту, що підтверджується збільшенням обсягів діяльності підприємства, і при зниженні рівня витрат обігу та виробництва, зростанням прибутковості та рентабельності активів.

Тобто в цілому даний проект можна признати, як економічно ефективним та пропонувати його до практичної реалізації.


ВИСНОВКИ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ


1. Проведено маркетингові дослідження ринку морозива України. Встановлено, що лідерами у виробництві загартованого морозива є такі підприємства як: Ласунка (Дніпропетровськ), Житомирський маслозавод (Житомир), Геркулес (Донецьк), Троянда (Київ), Ласка (Кіровоград), Луганськхолод (Луганськ), Хладпром (Харків), Айс (Запоріжжя), Львівський холодокомбінат (Львів), Лубенський молокозавод (Полтавська область). Проведене техніко-економічне обґрунтування проекту дозволило визначитися з асортиментом та кількістю продукції, що буде виробляти майбутнє підприємство;

2. Проведено аналіз сучасних тенденцій розвитку асортименту загартованого морозива та визначено технологію його виробництва. Складено загальну класифікаційну схему морозива, що виробляється в Україні. Проведено аналіз та встановлено харчову та біологічну цінність, рецептурного складу та технології виробництва загартованого морозива. Розроблено нормативну документацію на загартоване морозиво

3. Проведено продуктовий розрахунок витрат сировини на виробництво загартованого морозива. Розраховано і підібрано механічне та електричне технологічне обладнання для виробництва 3 тон морозива. Розраховано необхідні площі виробничих, складських та допоміжних приміщень.

4. Представлено заплановані заходи з питань охорони навколишнього природного середовища згідно з вимогами. Проведена розробка низки заходів з питань охорони праці та протипожежної безпеки. Визначені потенційні небезпеки, виробничі шкідливості.

Представлена організація заходів щодо забезпечення пожежної безпеки з урахуванням вимог пожежної безпеки для приміщень різного призначення. Визначено порядок дій у випадку виникнення пожежі.

5. Розрахунки показників затратної частини на виробництво морозива «Молочне», «Вершкове» та «Умка», що підтвердили доцільність впровадження інвестиційного проекту внаслідок його достатньо високої ефективності. Про це свідчить насамперед такий показник, як собівартість та рентабельність;

При цьому рівень рентабельності складе 10,5 %.ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ


1.                Стабилизаторы для мороженого. - / под ред. канд. техн. наук А.А Творогова, Н.В. Казакова, И.А. Турбина. - ВНИХИ. - М.: Экономика,1985.-125с.

2.                Дерягин Б.В, Чураев Н.В., Муллер В.М. Поверхностные силы. - М.: Наука, -1987. - 54 с.

3.                Измайлова В.Н., Ребиндер П.А. Структурообразование в белковых системах. - М.:Наука, 1974. - 95 с.

4.                Урьев Н.Б., Талейсник М.А. Пищевые дисперсные системы. - :Агропромиздат,1985. - 126с.

5.                Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии.Поверхностные явления и дисперсные системы. - М.: Химия,1989. - С. 65-89.

6.                Оленев Ю.А., Борисова О.С. Пенообразующие свойства стабилизаторов для мороженого. - ”Холодильная техника”, 1997.- № 7.- С.32-37.

7.                Фильчакова Н.Н. Способ оценки физико-химических свойств стабилизаторов для мороженого/ ” Холодильная техника”.- 1974.-№ 11.- С.46-48.

8.                Гроностайская Н.А., Холодова Т.А. Исследование пенообразующих свойств казеината натрия с целью применения их при выработке взбитых продуктов.- “ Труды ВНИМИ”.- 1974.- Вып. 36.- С.48-52.

9.                Сосновский Л.Б., Бузина Г.В., Иванова О.Ф. Измерение пенообразующей способности яичного белка и других пенообразователей.- “ Хлебопекарная и кондитерская промышленность”.- 1968. -№ 2. -С .14-16.

10.           Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. - Л.:” Химия” . - 1974. - 293с. с.

11.  Справочник по производству мороженого. - М.: Экономика, 1970. - 230 с.

12.  Николаев Л.К. производство масла и мороженого . - М.: Колос, 1978. - 175 с.

13.  Методические рекомендации по разработке новой (фирменной) продукции для предприятий общественного питания. - М.: Экономика, 1991. - 46с.

14.  1.Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств ДСП 4.4.4011 – 98.

15.  Закон України про молоко та молочні продукти 24.06.2004. №1870-ІV.

16.  ДСТУ 3662 – 97 «Молоко коровяче незбиране. Вимоги при закупівлі»

17.  Алексеев А.Н. Ремонт станков. Теория и реализация САПР – К.:ИСМО, 1998 – 279с.

18.  Артоментов А.Г. Совершенствование первичной обработки молока -М .: Агропромиздат, 1990 – 63 с.

19.  Барабанщиков Н.А. Молочное дело – М.: Колос, 1983 – 414 с.

20.  Богданов В.М. Микробиология молока и молочных продуктов. Пищепромиздат – Москва, 1949.

21.  Бредихин С.А., Космодемьянский Ю.В., Юрин В.И. Технология и техника переработки молока. М.: Колос, 2001 – 400 с.

22.  Власенко В.В., Машкін М.І., Бігун П.П. Технологія виробництва і переробки молока і молочних продуктів. Вінниця «Гіпаніс», 2000 – 306 с.

23.  Голот Б.Ф., Машкин Н.И., Козога П.Г. Справочник по технологии молока. – К. Урожай, 1979 – 398 с.

24.  Диланян З.Х. Молочное дело. – М.: Колос, 1979-192 с.

25.  Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001.- 528с.

26.  Економіка підприємств харчової промисловості / А.О. Заїнчковський, І.М. Решетюк, Г.А. Болдуй та ін. – К.:Урожай, 1998. – 272с.

27.  Инихов Г.С. Биохимия молока и молочных продуктов.- М.: Пищевая промышленность, 1970 – 317 с.

28.  Кравців Р.Й. та інші. Молочна справа. За ред. В. І.. Хоменка – К.: Вища школа, 1998 – 279 с.

29.  Краткий справочник механика молочного завода. Дегтярев Ф.Г., Котнер Б.А., Лев М.Б. Изд-во Пищевая промышленность, Москва 1969.

30.  Кученев П.В. Обработка молока и уход за молочным оборудованием. – М.: Россельхозиздат, 1986 – 94 с.

31.  Машкін М.І. Молоко і молочні продукти. К.: Урожай,1996 – 336 с.

32.  Машкін М.І. Первинна обробка і переробка молока – К.: Урожай, 1994 – 240 с.

33.  Молочна справа. Навч. вид./ Р.Й. Хоменко, В.І. Хоменко, Я.Ю. Островський. За ред. В.Й. Хоменка. К.: Вища школа, 1998 – 279 с.


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


ИНТЕРЕСНОЕ© 2009 Все права защищены.